Τροχοί & TIR

Υποχρεωτικά με GPS οι μεταφορές επικίνδυνων αποβλήτων

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση οι λεπτομέρειες για την τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) στα οχήματα οδικής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, προκειμένου να εντοπίζεται η θέση κά
Πέμπτη 03/11/2022 - 09:37
Κοινοποίηση στα Social Media

Καθορίστηκαν με υπ. απόφαση οι λεπτομέρειες για την τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) στα οχήματα οδικής μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων, προκειμένου να εντοπίζεται η θέση κάθε οχήματος που μεταφέρει επικίνδυνα απόβλητα σε πραγματικό χρόνο, μέσω ηλεκτρονικού σήματος που θα εκπέμπεται από τον πομπό του συστήματος.

Υπόχρεοι εφαρμογής είναι οι συλλέκτες μεταφορείς επικίνδυνων αποβλήτων οι οποίοι διαθέτουν άδεια του ν. 4819/2021. Από την υποχρέωση εγκατάστασης ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) εξαιρούνται οι συλλέκτες μεταφορείς των Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και των Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ), υπό τον όρο ότι ο εξοπλισμός είναι ακέραιος.

Ο ελάχιστος χρόνος τήρησης αρχείου δρομολογίων για κάθε όχημα, είναι ένα (1) έτος. Υπεύθυνος διατήρησης του αρχείου είναι ο συλλέκτης μεταφορέας.

Ο συλλέκτης μεταφορέας υποχρεούται έως την 31η.3.2023 να καταχωρίσει σε ξεχωριστό πεδίο του ΗΜΑ (Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων), στο προφίλ της δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς, τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο πρόσβασης, τον κωδικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης για την πλατφόρμα του GPS, στην οποία καταγράφεται η διαδρομή του/των οχήματος/των. Μέσω της πρόσβασης στην πλατφόρμα GPS, παρέχονται στοιχεία για τη διαδρομή των οχημάτων τα οποία αξιοποιούνται κατά τη διενέργεια περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων από τις αρμόδιες αρχές.

Η καταχώριση στο ΗΜΑ των στοιχείων πρόσβασης στην πλατφόρμα του GPS από τους συλλέκτες μεταφορείς επικίνδυνων αποβλήτων, αποτελεί προϋπόθεση για την υποβολή ετήσιας έκθεσης αποβλήτων.

Δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της καταχώρισης νέας δραστηριότητας συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων στο ΗΜΑ, πέραν της 31ης. 3.2023, εφόσον δεν έχουν καταχωριστεί στο ΗΜΑ τα προβλεπόμενα.

Ο μεταφορέας που μεταφέρει για λογαριασμό συλλέκτη μεταφορέα επικίνδυνα απόβλητα οφείλει να θέτει σε λειτουργία το GPS που του παρέχεται από τον συλλέκτη μεταφορέα, από την έναρξη έως την ολοκλήρωση του κάθε δρομολογίου. Σε περίπτωση απρόβλεπτης βλάβης/αδυναμίας λειτουργίας του συστήματος εντοπισμού θέσης, ο μεταφορέας καταγράφει το συμβάν σε ημερολόγιο συμβάντων το οποίο οφείλει να τηρεί για ένα έτος, ενώ ενημερώνει αμελλητί με υπεύθυνη δήλωση για τη βλάβη τον συλλέκτη μεταφορέα.

PreviousNext