Τροχοί & TIR

Υποχρεωτικό το POS σε μεταφορές, μισθώσεις από 1/1/24. Δείτε τους ΚΑΔ

Με την υπ’ Αριθμ. 119899 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7115 (18/12/23), οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης αποφάσισαν την αντικατάσταση της υπ’ αρ. 45231/20-04-2017 κοιν
Τρίτη 19/12/2023 - 11:30
Κοινοποίηση στα Social Media

Με την υπ’ Αριθμ. 119899 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 7115 (18/12/23), οι υπουργοί Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης αποφάσισαν την αντικατάσταση της υπ’ αρ. 45231/20-04-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)» (Β’ 1445)», ως εξής:

Άρθρο 1

1. Οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240) αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα πληρωμών και μέσα πληρωμής με υπηρεσίες άμεσης πληρωμής από λογαριασμό σε λογαριασμό, όπως την υπηρεσία I.R.I.S. online payments, κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν πληρωτές της περ. β’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 οι οποίοι ενεργούν ως καταναλωτές για λόγους που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική ή επαγγελματική τους δραστηριότητα, εφόσον:

α) Παρέχουν υπηρεσίες σε καταναλωτές ή

β) λειτουργούν με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), που περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στον ακόλουθο πίνακα:

2. Από τους δικαιούχους πληρωμής της παρ. 1 εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία όρασης με ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, όπως αυτή πιστοποιείται από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 (Α’ 115).

Άρθρο 8

1.Για τους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1 ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία συμμόρφωσης για την αποδοχή όλων των μέσων πληρωμής η 31.01.2024.

2. Οι υπόχρεοι με ΚΑΔ του άρθρου 1 που ήδη υποχρεούνταν να διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών ή/και επαγγελματικό λογαριασμό κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, συνεχίζουν να έχουν την υποχρέωση αυτή.

3. Οι υπόχρεοι με ΚΑΔ του άρθρου 1 που δεν υποχρεούνταν και δεν διέθεταν τερματικά αποδοχής καρτών ή/και επαγγελματικό λογαριασμό κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας, υποχρεούνται στην προμήθεια και θέση σε λειτουργία τερματικών αποδοχής καρτών, καθώς και στη δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας απόφασης, από 01.01.2024. Κατ’ εξαίρεση, ορίζεται ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.03.2024, αναστέλλεται η επιβολή προστίμου του άρθρου 5 της παρούσας στους υπόχρεους του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν καταθέσει νόμιμα σχετικό αίτημα για την προμήθεια τερματικού αποδοχής καρτών ως και 31.01.2024 και αναμένουν την εγκατάστασή του.

4. Ως υπόχρεοι της παρ. 3 λογίζονται ιδίως οι δικαιούχοι πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 που λειτουργούν με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), όπου μεταξύ άλλων είναι και η «Εκμετάλλευση ταξί -ΚΑΔ 49.32».

Αναλυτικά τον πίνακα με όλους τους ΚΑΔ θα τον βρείτε εδώ.

PreviousNext