Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξανδρου Χαρίτση και με σκοπό τη διευκόλυνση της εκτέλεσης του Προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του 2017 καθορίστηκε η ετήσια υποχρέωση που αναλαμβάνει το υπουργείο έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2016 καθώς και η προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2017 ως ακολούθως:

Ποσά σε εκατ. ευρώ