Διαφορετική, ανάλογα με την κατηγορία του Μηχανήματος, είναι η εξεταστέα ύλη και το πρακτικό μέρος των εξετάσεων για τους υποψήφιους χειριστές Μ.Ε.

Μετά την τελευταία τροποποίηση που επήλθε με την Αριθμ. Οικ. 2665/17/Φ113, (ΦΕΚ 68/Β/2016) απόφαση των συναρμόδιων υπουργών, εάν ο υποψήφιος ανήκει στην κατηγορία 1 των εξεταζομένων σύμφωνα με την αρίθμηση των πινάκων Β9, Β10 της ειδικότητας 5 και εφόσον υποβάλει την αίτησή του με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 31/12/2017, δίνεται η δυνατότητα, η κατά περίπτωση ομάδας Α ή Β, άδεια της 5ης Ειδικότητας που εκδίδεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις στο «ΜΕΡΟΣ 2 −ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ» της παρούσας, να αφορά στα επιμέρους μηχανήματα έργου (ΜΕ) από τα οριζόμενα στους πίνακες Β9 ή Β10 για τα οποία ο ως άνω υποψήφιος έχει εξεταστεί επιτυχώς στο πρακτικό μέρος. Προκειμένου για τη λήψη της σχετικής άδειας πρέπει, σε κάθε περίπτωση ο ως άνω υποψήφιος να έχει εξεταστεί επιτυχώς και στο θεωρητικό μέρος της ειδικότητας 5.

Οι άδειες της ειδικότητας 5 οι οποίες εκδίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω και οι οποίες αφορούν στο ΜΕ 5.5, αφορούν επίσης και στο χειρισμό του ΜΕ 5.6.

Σημειώνεται επίσης ότι η συμμετοχή ενός υποψηφίου στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων για την λήψη μιας εκ των αιτούμενων αδειών θεωρείται επιτυχής εάν ολοκληρώσει σύμφωνα με τα ανωτέρω, το σύνολο των ασκήσεων που αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες των εξεταστών.

Υπενθυμίζεται ότι ο χειριστής Μ.Ε. ανάλογα με την άδεια την οποία κατέχει χορηγεί πιστοποιητικά προϋπηρεσίας σε βοηθούς χειριστές. Στις περιπτώσεις που εποπτεύει βοηθούς χειριστές μηχανημάτων έργου, μπορεί να εποπτεύει, κατ’ ανώτατο όριο, ταυτόχρονα μέχρι δύο (2) βοηθούς, οι οποίοι θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο εργασίας και με τους οποίους οφείλει να διατηρεί οπτική επαφή.

Εξάλλου, ο χειριστής μηχανημάτων έργων ομάδας Α (3η βαθμίδα) ασκεί και τις επαγγελματικές δραστηριότητες της ομάδας Β (2η βαθμίδα) της αντίστοιχης ειδικότητας.

Κατηγορίες και Ομάδες Μ.Ε.

Tα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση εργασιών διακρίνονται στις ακόλουθες εννέα (9) ειδικότητες:

 1. εκσκαφής και εν γένει χωματουργικές
 2. ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων,
 3. οδοστρωσίας,
 4. εξυπηρέτησης οδών και αεροδρομίων,
 5. υπόγειων έργων και μεταλλείων,
 6. έλξης,
 7. διάτρησης και κοπής εδαφών,
 8. ειδικές εργασίες ανύψωσης, και
 9. πολλαπλές εργασίες.

Τα μηχανήματα έργου, εντός της κάθε ειδικότητας διακρίνονται σε δύο ομάδες:

(α) Ομάδα Α: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος άνω των 120 KW.

(β) Ομάδα Β: Μηχανήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης ή με ηλεκτρικούς κινητήρες, συνολικής ισχύος μέχρι 120 KW. Το όριο των 120 KW αφορά τη συνολική ισχύ των κινητήρων που εξυπηρετούν τις εκτελούμενες από το μηχάνημα εργασίες.

Όριο ισχύος για την ένταξη μηχανήματος στο πεδίο εφαρμογής του πδ 113/2012, ορίζονται τα 10 KW. Το εν λόγω όριο αφορά τη συνολική ισχύ των κινητήρων που εξυπηρετούν τις εκτελούμενες από το μηχάνημα εργασίες. Για τα μηχανήματα τα οποία ήδη λειτουργούν, κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος, το ως άνω όριο είναι το προβλεπόμενο από το πδ 31/1990 «Επίβλεψη της λειτουργίας, χειρισμός και συντήρηση μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων» (Α’ 11), δηλαδή 17 ίπποι.

Οι Άδειες χειριστών και οι η Ειδικότητα ανά άδεια

Οι χορηγούμενες άδειες χειριστών Μ.Ε. αφορούν σε συγκεκριμένες Ομάδες Μ.Ε. και Ειδικότητες χειριστή. Έτσι έχουμε τις εξής άδειες χειριστή Μ.Ε.

 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ 1ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β’ 1ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ 2ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β’ 2ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ 3ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β’ 3ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ 4ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β’ 4ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ 5ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β’ 5ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ 6ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β’ 6ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ 7ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β’ 7ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ 8ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β’ 8ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Α΄ 9ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.
 • Άδεια Χειριστή Μηχανημάτων Έργου Ομάδας Β’ 9ης Ειδικότητας που αφορά στο χειρισμό του συνόλου των μηχανημάτων της 1ης Ειδικότητας.