Τροχοί & TIR

Επιτροπή Αποσφράγισης Προσφορών καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου

Με απόφαση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών – Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων (ΔΥΟ/β) συγκροτήθηκε επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τ
Κοινοποίηση στα Social Media

Με απόφαση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών – Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων (ΔΥΟ/β) συγκροτήθηκε επιτροπή αποσφράγισης των προσφορών για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στην επίσπευση ωρίμανσης μεγάλων οδικών έργων αρμοδιότητας ΔΥΟ, και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη μελέτη των τεχνικών έργων». Μέλη της επιτροπής ορίστηκαν οι παρακάτω:

 1. Πρωτοπαπά Ελένη ΣΑΧ με Α’ βαθμό και ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών, αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Β' της Δ.Ο.Υ., ως Πρόεδρο.
 2. Παπαθεοδώρου Μαριάνθη με Α' βαθμό και ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών, μόνιμη υπάλληλο του τμήματος Β' της Δ.Ο.Υ., ως μέλος.
 3. Καρυοφύλλη Ευαγγελία ΣΑΧ με Α' βαθμό και ειδικότητα ΠΕ Μηχανικών, υπάλληλο του τμήματος Β' της Δ.Ο.Υ., ως μέλος.

Να σημειώσουμε πως η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών (Δ.Ο.Υ.) είναι υπεύθυνη για την δημοπράτηση μεγάλων οδικών έργων, με προϋπολογισμούς μεγαλύτερους των τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000 €) ευρώ, που συμπεριλαμβάνουν μεγάλο αριθμό τεχνικών έργων, κυρίως γεφυρών. Ενδεικτικά, τέτοια έργα συνδέονται με συμβάσεις της Δ.Ο.Υ. όπως:

 1. Ολοκλήρωση μελετών βελτίωσης Ε.Ο. Χαλκίδας - Λέπουρων & οδού Παράκαμψης Χαλκίδας. Τμήματα: α) Υψηλή Γέφυρα - Ν. Λάμψακος, β) Σύνδεση Βόρειας - Νότιας Εύβοιας, γ) Παράκαμψη Ψαχνών»
 2. «Νέος Οδικός άξονας Δράμας-Αμφίπολης, Τμήμα: Παλαιοκώμη - Μαυρολεύκη»
 3. Υπολειπόμενες μελέτες Οδικού άξονα Αστακός-Ιόνια Οδός α) Τμήμα: Αστακός - Πλατυγιάλι & β) Τμήμα: Νέα γέφυρα στον ποταμό Αχελώο μετά των προσβάσεων.

Η Διεύθυνση Οδικών Υποδομών στην τρέχουσα χρονική περίοδο έχει να αντιμετωπίσει εξαιρετικά μεγάλο φόρτο εργασιών, καθώς διαχειρίζεται πλέον των εβδομήντα (70) συμβάσεων μελετών, οι οποίες βρίσκονται σε διάφορες φάσεις εξέλιξης. Το Τμήμα Μελετών Τεχνικών Έργων (ΔΟΥ/β), το οποίο διενεργεί τον έλεγχο των στατικών μελετών τεχνικών έργων διαθέτει ολιγομελές στελεχιακό δυναμικό. Οι ελλείψεις σε τεχνικό εξοπλισμό και σε εξειδικευμένο λογισμικό, σε συνδυασμό με τον μεγάλο φόρτο εργασιών, δημιουργούν αθέμιτη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν και κατά συνέπεια στην ολοκλήρωση των ελέγχων των στατικών μελετών των τεχνικών έργων. Δεδομένου ότι τα παραπάνω αποβαίνουν τελικά εις βάρος της ολοκλήρωσης και ωρίμανσης των έργων, κρίθηκε απολύτως αναγκαία η ανάθεση υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών, στην επίσπευση ωρίμανσης μεγάλων οδικών έργων αρμοδιότητας ΔΟΥ και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη μελέτη των τεχνικών έργων.

Σύμφωνα, εξάλλου, με την με αρ. πρωτ. ΔΟΥ/ο/4465/2-10-2020 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η διενέργεια και η δέσμευση πίστωσης για την εν θέματι ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου (ΚΗΜΔΗΣ: 20RΕQ007449661), αποφασίστηκε η συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 128 παρ. 1 του ν. 4412/2016 των οικονομικών φορέων:

 • Ι. ΛΕΠΙΔΑΣ-Ι. ΣΠΙΝΑΣΑΣ Ε.Ε.
 • KALLIERGOS Ο.Τ.Μ.
 • DENCO STRUCTURAL P.C.
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ "ΜΗΧ Μ+Ε Α.Ε."

και εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών να προβεί στην προβλεπόμενη διαπραγμάτευση.

Σημειώνεται, τέλος, πως ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 05-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ., ενώ ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί η 05-11-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Και για τον άξονα Δράμας – Μαυρολεύκης

Ανακοινώθηκε, επίσης, από τη Διεύθυνση Οδικών Υποδομών η πρόσκληση για σύναψη σύμβασης Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου στην Ανάλυση Κόστους Οφέλους, στη διενέργεια μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων & έρευνας προέλευσης προορισμού για το έργο «Νέος Οδικός Άξονας Δράμας – Αμφίπολης, τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη» και προσκαλεί την Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2020 σε διαδικασία διαπραγμάτευσης, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) / Δημόσια Έργα, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 128 του Ν. 4412/2016, τους κάτωθι οικονομικούς φορείς:

 1. ΔΙΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Α.Ε. – TREDIT S.A.
 2. ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ & ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. – Δ.Τ. ΝΑΜΑ Α.Ε.
 3. DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΕ – Δ.Τ. DENCO TRANSPORT ΕΠΕ

προκειμένου να συνάψει σύμβαση Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου (κατά το άρθρο 128, παρ. 1 του Ν. 4412/2016) για την υποβοήθηση της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών στην Ανάλυση Κόστους Οφέλους (ΑΚΟ), στη διενέργεια μετρήσεων κυκλοφοριακών φόρτων και έρευνας προέλευσης προορισμού για το έργο «Νέος Οδικός Άξονας Δράμας – Αμφίπολης, τμήμα Παλαιοκώμη – Μαυρολεύκη».

Ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίζεται η 10:00 π.μ. και ώρα αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 10:30 π.μ.

PreviousNext