Με την με αριθμό Δ.Μ./οικ/765/11-01-2017 Απόφαση του κ. Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις  για τη χορήγηση προσωρινών αδειών λειτουργίας σε υφιστάμενα και ιδρυόμενα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων (Σ.Ε.Σ.Μ.Ε).

Αρμόδια Υπηρεσία για την έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας Σ.Ε.Σ.Μ.Ε είναι η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας εντός των ορίων της οποίας λειτουργεί ή προβλέπεται να λειτουργήσει το Σ.Ε.Σ.Μ.Ε (άρθρο 2), στην οποία και υποβάλλεται υποχρεωτικά μέχρι 2-8-2017 η σχετική αίτηση και  τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Η τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, που συγκροτείται στις κατά τόπους  Τεχνικές  Υπηρεσίες  της Περιφερειακών  Ενοτήτων, είναι αρμόδια για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων χορήγησης των προσωρινών αδειών λειτουργίας των Σ.Ε.Σ.Μ.Ε, την διενέργεια ελέγχων  και την  επιβολή  προστίμων.

 

Τα δικαιολογητικά

Η αίτηση χορήγησης προσωρινής άδειας λειτουργίας Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. συνοδεύεται από τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά: 1. Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του αιτούντος την άδεια και του κατά τον νόμο υπεύθυνου μηχανικού, στην οποία να δηλώνεται ότι στο, υπό προσωρινή αδειοδότηση, Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. τηρούνται όλες οι απαιτήσεις, οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 5. 2. Για ήδη λειτουργούντα Συνεργεία Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων, βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ., στην οποία να αναφέρεται ότι υποβλήθηκε φορολογική δήλωση από τον ενδιαφερόμενο εκμεταλλευτή του Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. για τα εισοδήματα από την άσκηση του σχετικού, με το ανωτέρω συνεργείο, επαγγέλματος για τη συγκεκριμένη έδρα. Εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης αυτής μπορούν να προσκομισθούν αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων ή βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος του εκμεταλλευτή του Σ.Ε.Σ.Μ.Ε., από τα οποία να προκύπτει σαφώς το αντικείμενο εργασιών του στη συγκεκριμένη έδρα. 3. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας, από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία, στο οποίο να αναγράφεται η χρονική διάρκεια ισχύος του και ότι τα χρησιμοποιούμενα μέτρα και μέσα πυρασφαλείας της εγκατάστασης του υφισταμένου, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, Σ.Ε.Σ.Μ.Ε., είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και τις ισχύουσες διατάξεις της υπ’ αριθμ. οικ. 16085 Φ. 700.1/28-4-2009 κοινή υπουργική απόφαση. (Φ.Ε.Κ. 770 Β’/ 28-04-2009). Το πιστοποιητικό πρέπει να είναι σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της προσωρινής άδειας λειτουργίας. 4. Τοπογραφικό διάγραμμα της περιοχής επιρροής του Σ.Ε.Σ.Μ.Ε., υπό κλίμακα 1:100, και σε ακτίνα 15 μ. στο οποίο σημειώνεται η οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, και η θέση του κτιρίου του Σ.Ε.Σ.Μ.Ε., τα πλάτη των οδών έμπροσθεν του (πεζοδρομίων και οδοστρωμάτων), η κατεύθυνση των λωρίδων κυκλοφορίας, καθώς και τα είδη και οι χρήσεις των γειτονικών κτισμάτων και χώρων. Το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα υπογράφεται από τον κατά νόμο υπεύθυνο μηχανικό, ο οποίος φέρει και την ευθύνη για την ακρίβεια όλων των στοιχείων του και υποβάλλεται τόσο σε έντυπη όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. 5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του αιτούντος την άδεια και αρμόδιου τεχνικού, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το κτίριο όπου είναι εγκατεστημένο ή πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση αυτή δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις. 6. Σε περίπτωση ήδη εγκατεστημένου Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. σε περιοχή στην οποία η χρήση αυτή απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του αιτούντος την άδεια ότι αναγνωρίζει ότι η ζητούμενη Άδεια είναι προσωρινής ισχύος μέχρι την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν. 1575/1985 (ΦΕΚ 207/Α/1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σύμφωνα με τους όρους που θα καθορίζονται σε αυτό. 7. Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά του άρθρου που ακολουθεί.

Καθορισμός Μέτρων και Μέσων Περιβαλλοντικής προστασίας Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.

1. Προκειμένου για αδειοδότηση νέων Συνεργείων Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων, η εγκατάσταση υπάγεται στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ) της υπ’ αρ. 52891/2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2446 Β’/30-09-2013), με διαδικασία ανάλογη αυτής που προβλέπεται στο άρθρο 3 της εν λόγω απόφασης και ενοποιημένα με τη χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία.

2. Προκειμένου για υφιστάμενο συνεργείο i) Αυτό οφείλει να διαθέτει κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα που θα οδηγεί τα υγρά απόβλητα αστικού τύπου στο Δημοτικό σύστημα αποχέτευσης. Σε περίπτωση μη ύπαρξης Δημοτικού συστήματος αποχέτευσης, θα πρέπει να υπάρχει στεγανή δεξαμενή αστικών λυμάτων, η οποία θα εκκενώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από αδειοδοτημένα βυτιοφόρο. ii) Τα υγρά απόβλητα, από το πλύσιμο και καθαρισμό των εξαρτημάτων και των μερών των κινητήρων των προς συντήρηση/επισκευή μηχανημάτων έργων, πρέπει να συλλέγονται σε διαφορετική στεγανή δεξαμενή και να διατίθενται σε εταιρείες πιστοποιημένες για την συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων, εάν δεν υπάρχει επιτόπου λειτουργούσα μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων. iii) H αποκομιδή των αποβλήτων του συνεργείου, των προερχόμενων από την επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων έργων (όπως για παράδειγμα συσσωρευτές, ελαστικά, εξατμίσεις, αντικατασταθέντα παλαιά εξαρτήματα μερών κινητήρων, λιπαντικά, ορυκτέλαια κ.α.) θα γίνεται με μέριμνα του εκμεταλλευτή του συνεργείου, κατά τακτά χρονικά διαστήματα. Η αποκομιδή θα πραγματοποιείται από εγκεκριμένο φορέα, γεγονός που θα αποδεικνύεται με σύμβαση συλλογής των προαναφερθέντων με αδειοδοτημένους φορείς συλλογής των αποβλήτων αυτών και τα αντίστοιχα παραστατικά φορτώσεων αποκομιδής. Για όσα από τα απόβλητα υφίστανται συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η προβλεπόμενη από τις σχετικές διατάξεις διάθεσή τους.

Διενέργεια Ελέγχων

Αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση προσωρινής άδειας λειτουργίας Συνεργείου Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων, είναι η οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τεχνικών Υπηρεσιών, της Περιφερειακής Ενότητας εντός των ορίων της οποίας λειτουργεί ή προβλέπεται να λειτουργήσει το Σ.Ε.Σ.Μ.Ε. Από αυτή την υπηρεσία, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή Ελέγχου, για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των προσωρινών αδειών λειτουργίας των Σ.Ε.Σ.Μ.Ε.. Έπειτα από επιτόπιο έλεγχο, η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις, εισηγείται στην αρμόδια Τεχνική Υπηρεσία, την επιβολή του προστίμου. Πρόστιμα επιβάλλονται όταν διαπιστωθεί ότι:

α) Δεν τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις της προσωρινής άδειας λειτουργίας ή/και

β) Λειτουργεί Συνεργείο Επισκευής και Συντήρησης Μηχανημάτων Έργων χωρίς τη σχετική προσωρινή άδεια λειτουργίας, εκδίδεται, από την αρμόδια Υπηρεσία, απόφαση, με την οποία βεβαιώνεται το σχετικό πρόστιμο, ύστερα από έγγραφη κλήση του παραβάτη να εκθέσει εγγράφως τις απόψεις και αντιρρήσεις του μέσα σε πέντε (5) ημέρες και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπουν την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

 5. Σε περίπτωση έκδοσης απόφασης, με την οποία βεβαιώνεται πρόστιμο σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, η Επιτροπή προβαίνει σε νέο επιτόπιο έλεγχο, εντός τριών (3) μηνών, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση ή μη του ΣΕΣΜΕ.