διπλώματα οδήγησης

οδηγός σε δεξιοτίμονο φορτηγό
Ο περιορισμός δεν σημειώνεται στο έντυπο της άδειας οδήγησης