Κοινοτικές άδειες

Παράταση κοινοτικών αδειών για πούλμαν και λεωφορεία

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, η ισχύς των κοινοτικών αδειών με ημερομηνία λήξης μεταξύ 1ης

Η απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας - κοινοτικές άδειες

Για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας των μεταφορικών επιχειρήσεων η Ε.Ε. έθεσε σε εφαρμογή τον Κανονισμό (ΕΕ) 2020/698 (Επίσημη Εφημερίδα ΕΕ L

Φίλτρα