Παράταση κοινοτικών αδειών για πούλμαν και λεωφορεία

Τετ, 10/03/2021 - 16:39

Κατά παρέκκλιση από το άρθρο 4 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, η ισχύς των κοινοτικών αδειών με ημερομηνία λήξης μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ης Ιουνίου 2021, θεωρείται ότι παρατείνεται ή ότι έχει παραταθεί για περίοδο 10 μηνών. Τα επικυρωμένα γνήσια αντίγραφα εξακολουθούν να ισχύουν αναλόγως.

Αυτό προβλέπεται από τον πρόσφατο κανονισμό 2021/267, στον οποίο προβλέπεται, επίσης, ότι κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, οι αποφάσεις επί των αιτήσεων χορήγησης άδειας τακτικών υπηρεσιών, που υποβάλλονται από τους μεταφορείς μεταξύ της 1ης Σεπτεμβρίου 2020 και της 30ής Ιουνίου 2021, λαμβάνονται από την εκδίδουσα υπηρεσία εντός έξι μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Προβλέπει, επίσης, ότι κατά παρέκκλιση από το άρθρο 8 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1073/2009, οι αρμόδιες αρχές των κρατών-μελών, των οποίων έχει ζητηθεί η συμφωνία στο πλαίσιο τέτοιας αίτησης, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, κοινοποιούν στην εκδίδουσα αρχή την απόφασή τους επί της αίτησης εντός τριών μηνών, αλλιώς θεωρείται ότι οι εν λόγω αρχές έχουν συμφωνήσει και η εκδίδουσα υπηρεσία μπορεί να χορηγήσει την άδεια.