λάστιχα Michelin

michelin bus
Παράδειγµα αυτοαναγεννώµενου πέλµατος