Παρατείνεται αυτοδίκαια για χρονικό διάστημα 10 μηνών η ισχύς των ειδικών αδειών οδήγησης Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτων, των οποίων η ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο δίπλωμα είναι εντός του χρονικού διαστήματος από 01.09.2020 έως και 30.06.2021.

Η παραπάνω ρύθμιση προβλέπεται με την εγκύκλιο 69347/2021 του υπ. Μεταφορών και γίνεται για την αναγκαιότητα αποφυγής συνωστισμού κατόχων ειδικών αδειών οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχημάτων στις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) της χώρας.

Με την ίδια εγκύκλιο ορίζεται, επίσης, ότι για τη διεκπεραίωση κάθε άλλης διοικητικής διαδικασίας που σχετίζεται με την ορθή λειτουργία των Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων, οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ή/και οδηγοί Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων καλούνται να τηρούν αυστηρά τις γενικότερες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών περί της εξυπηρέτησης του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες και της προσέλευσης αυτών μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού).