Βεβαίωση οδηγού

Η βεβαίωση οδηγού εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα κατόπιν αίτησης του κατόχου κοινοτικής άδειας για κάθε οδηγό υπήκοο τρίτης χώρας που απασχολεί νομίμως ή που έχει τεθεί νομίμως στη διάθεσή του. Κάθε βεβαίωση οδηγού πιστοποιεί ότι ο αναγραφόμενος σε αυτήν οδηγός απασχολείται νόμιμα.

Η βεβαίωση οδηγού ανήκει στον μεταφορέα, ο οποίος την παραδίδει στον αναγραφόμενο στη βεβαίωση οδηγό, όταν ο εν λόγω οδηγός οδηγεί όχημα εκτελώντας μεταφορές βάσει της κοινοτικής άδειας που έχει εκδοθεί στο όνομα του μεταφορέα αυτού.

Ένα επικυρωμένο γνήσιο αντίγραφο της βεβαίωσης οδηγού που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εγκατάστασης του μεταφορέα φυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του μεταφορέα.

Η βεβαίωση οδηγού πρέπει να επιδεικνύεται κάθε φορά που τη ζητεί ο αρμόδιος ελεγκτής.

Η βεβαίωση οδηγού εκδίδεται για περίοδο την οποία καθορίζει το κράτος μέλος έκδοσης, είναι δε μέγιστης διάρκειας ισχύος πέντε ετών. Οι βεβαιώσεις οδηγού που έχουν εκδοθεί πριν από την ημερομηνία εφαρμογής του παρόντος κανονισμού παραμένουν σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης τους.