Εκδόθηκε πριν λίγες μέρες η απόφαση που επιβάλλει την τοποθέτηση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού θέσης (GPS) σε μεταφορικά μέσα πετρελαιοειδών προϊόντων. Συγκεκριμένα, όλα τα βυτιοφόρα φορτηγά οχήματα ιδιωτικής χρήσης (Φ.Ι.Χ.) και δημόσιας χρήσης (Φ.Δ.Χ.) που μεταφέρουν πετρελαιοειδή προϊόντα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230/Α΄) πρέπει υποχρεωτικά να φέρουν το εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα. Το σύστημα αυτό τοποθετείται τόσο στα βυτιοφόρα οχήματα όσο και στα ρυμουλκούμενά τους και ημιρυμουλκούμενά τους καθώς επίσης στις αποσπώμενες δεξαμενές που μεταφέρονται επί οχημάτων. Η καταληκτική ημερομηνία εφαρμογής της παρούσης απόφασης και της αξιοποίησης των στοιχείων από την εγκατάσταση και λειτουργία των συστημάτων της παρούσης είναι η 31 Ιουλίου 2013.

Με την ίδια απόφαση, ορίζονται και οι τεχνικές προδιαγραφές του συστήματος GPS για φορτηγά και πάντως, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένη, να φέρει το αναγνωριστικό CE από αναγνωρισμένο φορέα. Ακόμη μάλιστα, η συσκευή πρέπει να συνοδεύεται από τη Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΚ και να συνοδεύεται από πληροφορίες στην ελληνική γλώσσα για οποιεσδήποτε ειδικές προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται κατά τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρήση της συσκευής ώστε να εξασφαλίζεται, όταν τεθεί σε λειτουργία, η συμμόρφωσή της προς τις ουσιώδες απαιτήσεις της Οδηγίας 2004/108/ΕΚ.

Τέλος, για διάθεση στην αγορά ή την έγκριση των κυκλοφορούντων συσκευών GPS, θα πρέπει η κάθε σειρά μοντέλου (όμοιες συσκευές) να διαθέτει έγκριση καταλληλότητας από την αρμόδια Διεύθυνση Τεχν. Οχημάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, καταθέτοντας τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τη σχετική απόφαση.