Όχι μόνο οι επαγγελματίες αγρότες, αλλά και οι κάτοχοι αγροτικής εκμετάλλευσης δικαιούνται να πάρουν άδεια ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου αρκεί να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Επιπρόσθετα δεν υπάρχει πλέον περιορισμός αναφορικά με τον αριθμό αλλά και τη ΜΑΜΦΟ των ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων, τα οποία χορηγούνται σε επαγγελματίες αγρότες ή/και κατόχους αγροτικής εκμετάλλευσης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Επίσης εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα ταξινόμησης ενός ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 2.500 χιλιογράμμων (άρθρο 30 ν.4441/16) σε φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν αρμοδίως γεωργικό εισόδημα από οποιαδήποτε αγροτική δραστηριότητα.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε διευκρινιστική εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών σχετική με τη δημοσίευση του ν.4441/16 και της πρόσφατης υπ’ αριθ,. Α1/οικ.18764/670 (Β’ 1065) κ.υ.α. η οποία δημοσιεύθηκε τον περασμένο μήνα στο ΦΕΚ 1065/Β/17.

Δικαιολογητικά

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την παραπάνω πρόσφατη υπ. απόφαση των υπουργείων Μεταφορών και Αγροτικής Ανάπτυξης, για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας ΦΙΧ αγροτικού αυτοκινήτου στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης» υποβάλλονται τα εξής δικαιολογητικά:

α. Βεβαίωση (πιστοποιητικό) εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), στην οποία να αναγράφεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι «επαγγελματίας αγρότης» ή «κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης» και

β. Εφόσον το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης δεν προκύπτει από την ανωτέρω βεβαίωση, υποβάλλεται κατά περίπτωση:

β1. Αντίγραφο της δήλωσης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), για γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση.

β2. Αντίγραφο του μελισσοκομικού βιβλιαρίου, για μελισσοκομική εκμετάλλευση.

β3. Αντίγραφο της αλιευτικής άδειας του σκάφους σε ισχύ, για τους επαγγελματίες αλιείς.

β4. Αντίγραφο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ή της σύμβασης παραχώρησης εκμετάλλευσης της λιμνοθάλασσας, για υδατοκαλλιεργητές (ιχθυοκαλλιεργητές, οστρακοκαλλιεργητές ή φορείς εκμετάλλευσης λιμνοθαλασσών).

β5. Βεβαίωση από δασικό συνεταιρισμό ότι ο αιτών είναι μέλος του και ασκεί δασεργατρική δραστηριότητα, συνοδευόμενη από εκτύπωση ατομικής κατάστασης λογαριασμού ασφαλισμένου από την οποία προκύπτουν τα δασεργατικά ένσημα, για δασεργάτες ή ρητινοσυλλέκτες.

γ. Αποδεικτικό καταβολής της υπέρ του Δημοσίου εφ'άπαξ εισφοράς, όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α' 249) όπως ισχύει.

Σημειώνουμε τέλος, ότι για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσότερων ΦΙΧ αγροτικών αυτοκινήτων στο όνομα «επαγγελματία αγρότη» ή «κατόχου αγροτικής εκμετάλλευσης», υποβάλλεται αίτηση στην κατά τόπον αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών της Περιφέρειας. Ο αριθμός των προς ταξινόμηση ΦΙΧ αγροτικών προσδιορίζεται στην αίτηση. Επί του εντύπου της άδειας κυκλοφορίας αναγράφεται το είδος της αγροτικής εκμετάλλευσης.