Τροχοί & TIR

Μη εμπρόθεσμη καταβολή της εισφοράς 1% των ΚΤΕΛ

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς 1% αυτή βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών και ε
Σάββατο 16/06/2018 - 09:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής της εισφοράς 1% αυτή βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών μετά από σχετική εισήγηση της Δ/νσης Επιβατικών Μεταφορών και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Αυτό αναφέρεται σε διευκρινιστική εγκύκλιο του υπ. Μεταφορών και αφορά στην εισφορά του ν. 2963/2001 για την οικονομική ενίσχυση και εκσυγχρονισμό των ΚΤΕΛ ΑΕ και ΚΤΕΛ, μετά την τροποποίηση από τον πρόσφατο νόμο 4530/2018.

Διευκρινίζεται επίσης ότι τυχόν εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων τριμήνων βεβαιώνονται με την ίδια απόφαση. Σε περίπτωση μη υποβολής από το υπόχρεο ΚΤΕΛ των προβλεπόμενων στοιχείων για τα ακαθάριστα έσοδα, ο υπολογισμός της οφειλής πραγματοποιείται με βάση τα υψηλότερα έσοδα ανά τρίμηνο εκ των τεσσάρων πιο πρόσφατων τριμήνων για τα οποία έχουν υποβληθεί στοιχεία.

Για την εφαρμογή των παραπάνω, θα πρέπει οι υπεύθυνοι των ΚΤΕΛ να αποστείλουν στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου τα στοιχεία για τα ακαθάριστα έσοδα όπως προκύπτουν με βάση το καθορισμένο κόμιστρο (εισιτήρια και ασυνόδευτα) ανά τρίμηνο για το οποίο υπάρχει οφειλή καθώς και το αναλογούν ποσό εισφοράς.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος δ, του ν. 4530/2018, «σε ΚΤΕΛ ΑΕ ή ΚΤΕΛ που έχουν καταλογιστεί οφειλές παρελθόντων τριμήνων, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης αυτών σε δόσεις, ύστερα από αίτηση προς την οικεία ΔΟΥ». Αν, τέλος η παραπάνω εισφορά, δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα, η αρμόδια υπηρεσία του υπ. Μεταφορών της Περιφέρειας που εποπτεύει το ΚΤΕΛ, αποστέλλει σε αυτό ειδοποίηση, στην οποία τίθεται προθεσμία ενός (1) μηνός για την κατάθεση των οφειλόμενων ποσών και την προσκόμιση των αποδεικτικών στοιχείων που προβλέπονται στα άρθρα 2 και 4 της Β-1188/36/2003 απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 24). Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία αυτή, η αρμόδια Υπηρεσία επιβάλλει πρόστιμο στο υπόχρεο ΚΤΕΛ Α.Ε. ή ΚΤΕΛ το οποίο ισούται με το 10% του οφειλόμενου ποσού ή ποσών των ανωτέρω εισφορών και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ. Ομοίως, πρόστιμα για εκκρεμείς οφειλές παρελθόντων τριμήνων καταλογίζονται με την ίδια απόφαση του Περιφερειάρχη.

Στο ίδιο τεύχος #362

PreviousNext