Μαύρα τα ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ

Κυρ, 17/06/2018 - 09:00

Καθορίστηκε με υπ. απόφαση ο χρωματισμός των Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ) οχημάτων ως εξής:

Ορίζεται το μαύρο ως ενιαίος, σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, χρωματισμός για τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης- ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (Ε.Δ.Χ.- ΕΙΔΜΙΣΘ) αυτοκίνητα, όπως θεσπίζονται με τις διατάξεις του ν. 4070/2012 (Α΄ 82). Τα κυκλοφορούντα ΕΔΧ-ΕΙΔΜΙΣΘ αυτοκίνητα οφείλουν να προβούν στην αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης. Κατά τον διενεργούμενο, εντός του ως άνω μεταβατικού χρονικού διαστήματος, τεχνικό έλεγχο των Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΜΙΣΘ οχημάτων που δεν έχουν προχωρήσει στην απαιτούμενη μεταβολή του εξωτερικού χρωματισμού, στο Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου που εκδίδει το ΚΤΕΟ αναγράφεται η παρατήρηση: «Υποχρεωτική αλλαγή εξωτερικού χρωματισμού μέχρι......».

Εάν, μετά την παρέλευση του εξάμηνου, διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο στο ΚΤΕΟ ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή του εξωτερικού χρωματισμού, σημειώνεται σοβαρή έλλειψη στο σημείο ελέγχου 1401 «Χρωματισμός: Δεν συμφωνεί με τη νομοθεσία ή την άδεια κυκλοφορίας».