Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής ΝΠΔΔ (Φ.Σ.Α.) προκηρύσσει μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου των ταχυμεταφορών του για όλο το έτος 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να γνωστοποιήσουν σε κλειστό φάκελο στο Φ.Σ.Α. αναλυτικό τιμολόγιό τους, καθώς και τον κατάλογο των παρεχομένων υπηρεσιών και εκπτώσεων για παραδόσεις εντός και εκτός της πόλης των Αθηνών και με χρόνο παράδοσης την επομένη, αυθημερόν καθώς και ειδική ώρα παράδοσης (special time).

Για συμμετοχή στο διαγωνισμό και την καλή εκτέλεση του έργου οι υποψήφιοι υποχρεούνται να καταθέσουν στο Φαρμακευτικό σύλλογο και σε διαφορετικό σφραγισμένο φάκελο από αυτόν της προσφοράς τους, επιταγή εγγυήσεως (5.000) ευρώ ή ισόποση εγγυητική επιστολή σε πρώτη ζήτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται αυτή την προκήρυξη από τα γραφεία του Φ.Σ.Α από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τις ώρες 7:30 π.μ. έως 2:00 μ.μ.

Στην ίδια ως άνω διεύθυνση θα υποβάλλουν τις προσφορές τους και τις εγγυήσεις σε κλειστό φάκελο ως ανωτέρω μέχρι την 9η Νοεμβρίου 2018 ημέρα Παρασκευή και ώρα 2:30μ.μ., Πληροφορίες: Νιάρχου Κατερίνα, Τηλ.: 2105243186, Email:grfsa@otenet.gr.