Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Τρί, 12/11/2019 - 08:00

Εγκρίθηκε από τη Διοικούσα Επιτροπή του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (“MSc in Supply Chain Management”) του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.). Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) έχει ως αντικείμενο και στόχο να παρέχει στους μεταπτυχιακούς φοιτητές του προωθημένες γνώσεις σε επιστημονικά πεδία της Επιστήμης της Εφοδιαστικής και ειδικότερα στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και τη Διοίκηση Logistics των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Ειδικότερα, το ΠΜΣ έχει ως στόχους:

 • Την απόκτηση γνώσεων και την υψηλού επιπέδου εκπαίδευση επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν θέσεις που αφορούν στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.
 • Την ανάπτυξη των ιδιαιτέρων τεχνολογικών και διοικητικών προσόντων που απαιτεί το γνωστικό πεδίο της διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας.
 • Την ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την Επιστήμη της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας.
 • Την εξασφάλιση της επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων ως στελέχη κατάλληλα τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για το δημόσιο τομέα.

Σκοπός του ΠΜΣ αποτελεί η υψηλού επιπέδου θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση που θα οδηγήσει στην εξειδίκευση επιστημόνων, που προέρχονται από ένα ευρύ φάσμα βασικών σπουδών, στον τομέα της Εφοδιαστικής.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ αναμένεται να απασχοληθούν σε διοικητικές θέσεις της Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλα τα επίπεδα μιας επιχείρησης ή/και οργανισμού, σε επιχειρηματικές οντότητες του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, σε κατασκευαστικές/μεταποιητικές επιχειρήσεις και σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Οικονομικών, Διοικητικών, Πολυτεχνικών και Θετικών Επιστημών ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Οι κάτοχοι τίτλου της αλλοδαπής οφείλουν να προσκομίσουν την αναγνώριση του τίτλου τους από το ΔΟΑΤΑΠ. Όλοι οι υποψήφιοι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά την αγγλική γλώσσα. Το ΠΜΣ είναι διάρκειας τριών (3) εξαμήνων.

Στα δύο πρώτα εξάμηνα πραγματοποιείται παρακολούθηση και εξέταση θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, ενώ στο τρίτο περιλαμβάνεται η ανάθεση, εκπόνηση και εξέταση της μεταπτυχιακής εργασίας.

Δημόσια διοίκηση

Στο μεταξύ το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και το Τμήμα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) οργανώνουν και λειτουργούν από κοινού από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Δημόσια Διοίκηση» με σκοπό την παραγωγή και τη μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στον επιστημονικό χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και της Διοίκησης και Οργάνωσης μονάδων του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στο Διατμηματικό Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το πτυχίο των οποίων έχει αναγνωρισθεί από τον Διαπανεπιστημιακό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.). Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στη Δημόσια Διοίκηση.

Και πρόγραμμα για υπάλληλους

Καθορίστηκε από το υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων το Πρόγραμμα Σπουδών του εργαστηριακού σκέλους του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» της ειδικότητας «Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού (Logistics)», το οποίο αποσκοπεί στην αναβάθμιση των γνώσεων, επαγγελματικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. μέσα από την ομαλή ένταξη και συνεισφορά στο επαγγελματικό περιβάλλον μιας επιχείρησης που δραστηριοποιείται στον κλάδο των Logistics.

Η μετάβαση των μαθητευομένων από τη σχολική μονάδα στον χώρο εργασίας και σε ρεαλιστικές επαγγελματικές συνθήκες αναμένεται να τους δώσει τα κατάλληλα εφόδια εργασιακής εμπειρίας, ώστε στη συνέχεια να αναζητήσουν τη βέλτιστη επαγγελματική διαδρομή στον κλάδο.

Το Πρόγραμμα Σπουδών σχεδιάζεται με απώτερο σκοπό να υποστηρίξει κάθε μαθητευόμενο/η στις εργασίες που ενδέχεται να του/της ανατεθούν στο πλαίσιο μαθητείας, όχι μόνο σε μια δεδομένη επιχείρηση του κλάδου των Logistics αλλά σε ένα σημαντικό εύρος ειδών επιχειρήσεων συναφών δραστηριοτήτων, όπου δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί μετά την ολοκλήρωση της μαθητείας. Με άλλα λόγια, το Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκει να διασφαλίσει την ύπαρξη μιας κοινής βάσης, που θα δώσει τη δυνατότητα στους μαθητευόμενους/ ες να ανταποκριθούν σε περισσότερες από μία μελλοντικές θέσεις και περιβάλλοντα εργασίας στον κλάδο των logistics.

Αναλυτικότερα, το Πρόγραμμα Σπουδών στοχεύει στα ακόλουθα:

 • εξασφάλιση μιας στέρεας βάσης εξειδίκευσης, η οποία δεν θα δεσμεύει τον μαθητευόμενο/η προς μια δεδομένη επαγγελματική κατεύθυνση (π.χ. θαλάσσιες μεταφορές) αλλά θα δίνει έμφαση σε κοινά μαθησιακά πεδία που είναι σημαντικά ανεξαρτήτως θέσης μαθητείας και επιχείρησης/ οργανισμού
 • διαμόρφωση κουλτούρας επαγγελματισμού (δεοντολογία επαγγέλματος, ασφάλεια και υγεία στην εργασία) και πελατοκεντρικού προσανατολισμού (μάρκετινγκ, εξυπηρέτηση πελατών, διαχείριση παραπόνων)
 • καλλιέργεια δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας, οι οποίες είναι κρίσιμες και μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο εντός όσο και εκτός επιχείρησης/ οργανισμού (παρακίνηση, επικοινωνία)
 • ενθάρρυνση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας με αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων και δεξιοτήτων για επαγγελματικούς σκοπούς (επιχειρηματικότητα, επικοινωνία και προβολή μέσω social media) ενίσχυση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της ανάδειξης της σημασίας της βιώσιμης ανάπτυξης ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων (problem solving) σε διαφορετικές συνθήκες επαγγελματικού περιβάλλοντος και περιστάσεις και ανάπτυξη της αλγοριθμικής σκέψης (computational thinking).

Σημειώνεται, πως το συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσεται στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» είναι προαιρετικό, εφαρμόζει το δυικό σύστημα εκπαίδευσης (μαθητείας) και περιλαμβάνει:

α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας και

β) μαθήματα Ειδικότητας και Προπαρασκευαστικά μαθήματα Πιστοποίησης στο Ε.Κ. ή στη σχολική μονάδα ΕΠΑ.Λ., αντίστοιχα.

«Μηχατρονική»

Στο μεταξύ, το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει και λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών με τίτλο Μηχατρονική με σκοπό να παρέχει εξειδίκευση στους τομείς της μηχατρονικής και εκπαίδευση στο ευρύ φάσμα των γνωστικών αντικειμένων ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας, ηλεκτρονικής, αυτοματισμού και μικροϋπολογιστών.

Οι βασικοί στόχοι του Π.Μ.Σ. Μηχατρονικής συνίστανται στο να παρέχουν στους αποφοίτους το γνωσιακό υπόβαθρο και την τεχνική κατάρτιση ώστε:

 • Να κατανοούν τις διεπιστημονικές θεμελιώδεις αρχές των επιστημών του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, του Μηχανολόγου Μηχανικού και Συστημάτων Ελέγχου.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα που άπτονται των προαναφερθέντων επιστημονικών περιοχών.
 • Να διεξάγουν έρευνα, να σχεδιάζουν και να αναπτύσσουν καινοτόμα προϊόντα αλλά και να εφαρμόζουν καινούργιες και αποδοτικές τεχνικές που θα επιτρέπουν την ολοκλήρωση όλων των κλάδων και τεχνολογιών της επιστήμης του μηχανικού.
 • Να συντονίζουν διεπιστημονικά έργα μέσα από συμβιβασμούς μεταξύ των διαθέσιμων τεχνολογικών επιλογών λαμβάνοντας υπόψη θέματα αξιοπιστίας, απόδοσης, κόστους και διαχείρισης κινδύνου.
 • Να προετοιμάσει τους φοιτητές για ένα περιβάλλον εργασίας με υψηλό τεχνολογικό προφίλ δίνοντας έμφαση σε εξειδίκευση και εξάσκηση σε τεχνικές και λογισμικά που συναντώνται στο βιομηχανικό πεδίο.
 • Να μεταφέρει νέες ιδέες ενισχύοντας την ικανότητα τους να επικοινωνήσουν γνώση και αποτελέσματα τόσο σε ακροατήριο ειδικών όσο και μη με τρόπο απλό, κατανοητό και αποτελεσματικό.
 • Να υποστηρίξει πρωτοβουλίες και να παρακινήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν πνεύμα ομαδικότητας αλλά και επικοινωνιακές δεξιότητες προκειμένου να εργάζονται ομαδικά και να σκέπτονται μεθοδικά προς την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και επιδιώξεων.

Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή: Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Μηχατρονική» (M.Sc.- Master of Science in Mechatronics). Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Τμημάτων θετικών και τεχνολογικών σπουδών ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής.