Φορτοεκφόρτωση – Διακίνηση – Αποθήκευση

Ενημέρωση προς τους αυτοκινητιστές και μέλη της Ο.Φ.Α.Ε. παρείχε με μήνυμά του ο ΟΛΠ σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο Κέντρο Εφοδιαστικής του λιμένα, καθώς και το τιμολόγιο για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης, διακίνησης και αποθήκευσης εμπορευμάτων Γενικού Φορτίου.

1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Α΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

381_foto_36-1_0_0.jpg

381_foto_36-2_0_0.jpg

381_foto_36-3_0.jpg

Β΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

381_foto_36-4_1_0.jpg

Γ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ

381_foto_36-5_1_0.jpg

381_foto_36-6_0.jpg

381_foto_36-7_0.jpg

381_foto_36-8_0.jpg

5_0.png

Δ΄ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:
ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΑ

1. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΜΕ ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Η χρέωση γίνεται ανά ημέρα παραμονής ανά τόνο, στις παρακάτω κατηγορίες, ως εξής:

5_1_0.png

5_2_0.png

5_3_0.png

5_4_0.png

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΜΟΙΒΩΝ
Α. Επί κανονικών αμοιβών

Στις κανονικές αμοιβές περιλαμβάνονται:
α. οι αμοιβές εργατών και χειριστών ανυψωτικών μηχανημάτων για τις φορτοεκφορτωτικές και τις πρόσθετες εργασίες κατά τη διάρκεια της πρωινής και απογευματινής φυλακής των εργάσιμων ημερών.
β. η επίβλεψη και εποπτεία όλων των εργασιών κατά τη διάρκεια της πρωινής και απογευματινής φυλακής των εργάσιμων ημερών.
γ. η χρήση φορτοεκφορτωτικών μηχανημάτων. Εξαιρούνται οι γερανογέφυρες, οι γερανοί και τα ανυψωτικά μηχανήματα που φορτοεκφορτώνουν φορτία βάρους άνω των 10 τόνων.

Σε περίπτωση που για την ασφαλή φορτοεκφόρτωση ή διαχείριση του φορτίου βάρους κάτω των 10 τόνων, κριθεί από τις Υπηρεσίες του ΟΛΠ απαραίτητη η χρήση του γερανού ανυψωτικής ικανότητας άνω των 10 τόνων, τότε γίνεται χρέωση βάσει του Τιμολογίου Χρήσεως και Εκμισθώσεως Μηχανικών Μέσων και Εργαλείων Φορτοεκφορτώσεως.
δ. η χρήση περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων (κλάρκ) στις εργασίες αποβάθρας ή αποθήκης κατά τη διάρκεια της πρωινής και απογευματινής φυλακής των εργάσιμων ημερών.
ε. ποσοστό ανάλογο των εργασιών για έξοδα διαχείρισης, καθώς και για έξοδα διοίκησης και λειτουργίας του λιμένα.
στ. η χρήση φορτοεκφορτωτικών συσκευών, εργαλείων, παλετών κ.λ.π.
Ο τρόπος και η βάση υπολογισμού των αμοιβών έχουν ως ακολούθως:
1. Οι κανονικές αμοιβές για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης υπολογίζονται και καταβάλλονται για δύο στάδια εργασίας, δηλαδή εργασίες επί μεταφορικού μέσου και εργασίες επί αποβάθρας ή αποθήκης (άμεση ή έμμεση παράδοση/παραλαβή). Οι χρεώσεις υπολογίζονται σε ελάχιστη ποσότητα ενός τόνου ανά φορτωτική
2. Αμοιβές για άμεση παράδοση/παραλαβή εμπορευμάτων χρεώνονται μόνο στις περιπτώσεις που η παράδοση/παραλαβή του εμπορεύματος γίνεται απ’ ευθείας σε/από το μεταφορικό μέσο του παραλήπτη ή φορτωτή, χωρίς να μεσολαβήσει απόθεσή του στην αποβάθρα ή αποθήκη .
3. Για τη χρήση των γερανών στη φορτοεκφόρτωση φορτίων που υπερβαίνουν τους 10 τόνους, οι χρεώσεις υπολογίζονται με βάση τα προβλεπόμενα στο «Τιμολόγιο Χρήσης και Εκμίσθωσης Μηχανικών Μέσων και Εργαλείων».

Β. Διαχειριστική διαδικασία

Β.1.Σε περιπτώσεις που έμφορτα φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών (TIR) με ρυμουλκούμενο ή μη όχημα και ψυγεία, τα οποία  εταφέρουν εμπορεύματα και άλλα είδη από το εξωτερικό, υποκείμενα σε τελωνειακούς δασμούς και λοιπούς φόρους, εισέρχονται στους χώρους της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ:
α. Για τελωνισμό των εμπορευμάτων που μεταφέρουν και την απ’ ευθείας παραλαβή και εισαγωγή τους στην επικράτεια με το ίδιο χερσαίο μεταφορικό μέσο, στο Δηλωτικό Εισαγωγής αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ των εμπορευμάτων ΕΠΙ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ», καθώς και η Διαχείριση στην οποία θα διενεργηθούν οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπει ο Ειδικός Κανονισμός Παραλαβής και Παράδοσης Εμπορευμάτων του ΟΛΠ.
Το αρμόδιο όργανο της Διαχείρισης έχει την ευθύνη για την ακρίβεια της καταμέτρησης του φορτίου, καθώς και για την ενημέρωση του  προϊστάμενου του αρμόδιου Τμήματος του ΟΛΠ για την περίπτωση που απαιτηθεί μέρος ή όλο το φορτίο να μετακινηθεί από το χερσαίο μεταφορικό μέσο στο έδαφος για να είναι δυνατή η ακριβής καταμέτρησή του ή ο τελωνισμός του και στη συνέχεια να επανα-μετακινηθεί από το έδαφος στο χερσαίο μεταφορικό μέσο.
β. Για τελωνισμό των μεταφερόμενων εμπορευμάτων και την εν συνεχεία παραλαβή τους απ’ ευθείας και την εισαγωγή τους στην επικράτεια, μετά από μετακίνησή τους από το χερσαίο μεταφορικό μέσο που τα μετέφερε σε άλλο χερσαίο μεταφορικό μέσο του παραλήπτη. Στο Δηλωτικό Εισαγωγής αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ», καθώς και η Διαχείριση στην οποία θα διενεργηθούν οι διατυπώσεις που προβλέπει ο Ειδικός Κανονισμός Παραλαβής και Παράδοσης Εμπορευμάτων του ΟΛΠ.
γ. Για την παράδοση των εμπορευμάτων που μεταφέρουν στην Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ και την εισαγωγή τους στους αποθηκευτικούς χώρους του ΟΛΠ. Στην περίπτωση αυτή το αρμόδιο Τμήμα του ΟΛΠ αναγράφει επί του Δηλωτικού Εισαγωγής τη Διαχείριση στην οποία θα εισαχθούν τα εν λόγω εμπορεύματα.
Β.2. Έμφορτα φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών (TIR) με ρυμουλκούμενο ή μη όχημα και ψυγεία που μεταφέρουν εμπορεύματα που υπόκεινται σε τελωνειακούς δασμούς ή άλλους φόρους που εισέρχονται στους χώρους της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ για διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων και τη φόρτωσή τους σε πλοίο με προο ρισμό το εξωτερικό, μετά από προηγούμενη ή μη εισαγωγή
των εμπορευμάτων που μεταφέρουν σε εμπορευματοκιβώτια. Στην περίπτωση αυτή στο Δηλωτικό Εισαγωγής αναγράφεται ο χαρακτηρισμός «ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗ» και η Διαχείριση στην οποία θα διενεργηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται στον Ειδικό Κανονισμό Παραλαβής και Παράδοσης Εμπορευμάτων του ΟΛΠ.

Γ. Επιβαλλόμενες κατά περίπτωση χρεώσεις

Γ.1. Φορτηγά αυτοκίνητα διεθνών μεταφορών (TIR), άλλα ισοδύναμα φορτηγά αυτοκίνητα, νταλίκες κ.λ.π. μεταφορικά μέσα, έμφορτα ή κενά που εισέρχονται στους οριοθετημένους χώρους της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ (περιοχή Κέντρου Εφοδιαστικής - πρώην ΟΔΔΥ, αποθήκη εξαγωγών κ.λ.π.), για τη διενέργεια τελωνειακών διατυπώσεων ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και εξέρχονται άμεσα, βαρύνονται με δικαίωμα χρήσης εγκαταστάσεων Κέντρου Εφοδιαστικής 19.30ευρώ για κάθε εισερχόμενο όχημα.
Εξαιρούνται τα φορτηγά αυτοκίνητα που παραλαμβάνουν και παραδίδουν εμπορεύματα στις αποθήκες του ΟΛΠ, για τα μεν φορτηγά που παραδίδουν μέχρι την ημέρα παράδοσης, για τα δε φορτηγά που παραλαμβάνουν μόνον για την ημέρα παραλαβής.
Τα ανωτέρω μεταφορικά μέσα, εφόσον παραμένουν στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ, βαρύνονται και με τα ακόλουθα δικαιώματα. Η ημέρα  εισόδου θεωρείται ως πρώτη ημέρα:
α. Για την πρώτη ημέρα παραμονής απαλλάσσονται της καταβολής επιπλέον δικαιωμάτων.
β. Για τη δεύτερη ημέρα καταβάλλεται δικαίωμα 29ευρώ για κάθε εισερχόμενο όχημα. Για κάθε ημέρα, μετά τη δεύτερη, καταβάλλονται 58ευρώ ανά αδιαίρετη ημέρα παραμονής.
γ. Στις περιπτώσεις των εδαφίων (α) και (β) επιβάλλονται επιπλέον και οι αντίστοιχες χρεώσεις (φορτοεκφορτωτικά, αποθηκευτικά κ.λ.π. δικαιώματα), οι οποίες προβλέπονται για τα εμπορεύματα γενικού φορτίου.
Γ.2. Εάν ο τελωνισμός των εμπορευμάτων που μεταφέρονται οδικώς από το εξωτερικό γίνεται ΕΝΤΟΣ των χώρων της Λιμενικής Ζώνης του ΟΛΠ -με συμμετοχή εργατών και μέσων του ΟΛΠ, με εφαρμογή της προβλεπόμενης διαχειριστικής διαδικασίας- γίνονται οι ακόλουθες χρεώσεις:
α. Για την παράδοση τροχοφόρων που διακινούνται οδικώς και παραδίδονται αυτοδύναμα: - οι κανονικές αμοιβές του τιμολογίου Νο.4, μειωμένες κατά 50%.
Γ.3. Σε περίπτωση καθυστερήσεων ή ματαιώσεων στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης των TIR, οι οποίες οφείλονται στο μεταφορικό μέσο ή στο φορτίο ή σε λόγους ανωτέρας βίας ή σε ακραία καιρικά φαινόμενα, καταβάλλονται οι ανωτέρω προβλεπόμενες χρεώσεις καθυστερήσεων ή ματαιώσεων, οι οποίες επιμερίζονται στη μεταφορική εταιρεία ανάλογα με την ποσότητα του φορτίου, του οποίου καθυστέρησε ή ματαιώθηκε η φορτοεκφόρτωση, εφόσον το συνολικό φορτοεκφορτωθέν φορτίο της συγκεκριμένης βάρδιας υπολείπεται του προγραμματισθέντος.

Δ. Επί Πρόσθετων Εργασιών

Οι εργασίες παρέχονται με μέσα και προσωπικό που διαθέτει ο ΟΛΠ, μετά από αίτηση των ενδιαφερόμενων.

Ε. Λοιπών Χρεώσεων

Ε.1. Για εργασίες επί της αποβάθρας ή αποθήκης επιβάλλονται χρεώσεις για έκτακτη εργασία, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) έμμεσης παράδοσης/παραλαβής εμπορευμάτων από αποβάθρα ή αποθήκη σε χερσαία μεταφορικά μέσα του παραλήπτη και αντιστρόφως, εφόσον υπερβεί τη χρονική διάρκεια του ωραρίου της βάρδιας εργασίας, κατά την οποία είχε αιτηθεί την εκτέλεση εργασίας.
β) άμεσης παράδοσης/παραλαβής από χερσαία μεταφορικά μέσα σε χερσαία μεταφορικά μέσα, εφόσον υπερβεί τη χρονική διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας της αρμόδιας Υπηρεσίας του ΟΛΠ.
Ε.2. Κλάσμα ώρας το οποίο δεν υπερβαίνει τα 30΄ λεπτά επί συνόλου καθυστερήσεων ή/και εκτάκτων εργασιών, δεν χρεώνεται. Κλάσμα ώρας μεγαλύτερο των 30΄ λεπτών λογίζεται ως ώρα.
Ε.3. Επί καθυστερήσεων ή ματαιώσεων στις εργασίες φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων γενικού φορτίου παρέχεται έκπτωση 50% στις προβλεπόμενες κατά περίπτωση αμοιβές, εφόσον υπάρχει ευθύνη τρίτου ή ανωτέρα βία. Ίση μεταχείριση έχουν και οι περιπτώσεις καθυστέρησης ή ματαίωσης εργασιών φορτοεκφόρτωσης εμπορευμάτων γενικού φορτίου, λόγω ακραίων καιρικών συνθηκών, οι οποίες έχουν προβλεφθεί και εξαγγελθεί αρμοδίως, εφόσον ο υπόχρεος -μέχρι τον προγραμματισμό των εργασιών- δεν έχει εκφράσει αντίρρηση.

ΣΤ. Αποθηκευτικών

ΣΤ.1. Οι χρεώσεις για την προσωρινή αποθήκευση των εμπορευμάτων γενικού φορτίου υπολογίζονται και καταβάλλονται από την ημερομηνία εισόδου του χερσαίου μεταφορικού μέσου στη Λιμενική Ζώνη του ΟΛΠ, συμπεριλαμβανόμενης και αυτής, για κάθε ημέρα και για κάθε τόνο.
ΣΤ.2. Οι χρεώσεις υπολογίζονται σε ελάχιστη ποσότητα ενός (1) τόνου, ανάλογα με την κατηγορία που υπάγονται.
ΣΤ.3. Εμπορεύματα που παραλαμβάνονται άμεσα και παραδίδονται άμεσα καταβάλλουν κατ’ ελάχιστο αποθήκευτρα μίας ημέρας της χαμηλότερης αντίστοιχης κατηγορίας όγκου.
ΣΤ.4. Για την εφαρμογή των επί transit εμπορευμάτων μειωμένων χρεώσεων αποθήκευσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ένδειξη ως φορτίων transit στο Δηλωτικό Εισαγωγής ή σε διορθωτικό έγγραφο που κατατίθεται μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα της ολοκλήρωσης της
εργασίας εκφόρτωσης. Χαρακτηρισμός των φορτίων ως transit με διορθωτικό έγγραφο που θα κατατεθεί μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό των χρεώσεων αποθήκευσης.
ΣΤ.5. Δεν καταβάλλονται αποθηκευτικά κατά τις ημέρες απεργίας του προσωπικού του ΟΛΠ, με την προϋπόθεση ότι η παραλαβή τους θα πραγματοποιηθεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά τη λήξη των απεργιών. Το εύλογο χρονικό διάστημα ορίζεται με απόφαση του
Διευθύνοντος Συμβούλου, μετά από συνεκτίμηση των υφισταμένων συνθηκών.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ – ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

α) Υπόχρεοι για την καταβολή των αμοιβών για τις εργασίες που αναφέρονται στο παρόν τιμολόγιο είναι ο παραλήπτης ή άλλος δικαιούχος (μεταφορική εταιρεία, πράκτορας, φορτωτής κ.λπ.) για τις χρεώσεις των φορτοεκφορτωτικών εργασιών, των αποθηκευτικών κ.λ.π. στις περιπτώσεις εργασιών επί εμπορευμάτων γενικού φορτίου που μεταφέρονται με χερσαία μέσα μεταφοράς.
β) Οι αμοιβές που προκύπτουν από το παρόν τιμολόγιο καταβάλλονται για τις συνολικές χρεώσεις (φορτο-εκφορτωτικών, αποθηκευτικών κ.λ.π.) επί εμπορευμάτων γενικού φορτίου, που μεταφέρονται με χερσαία μέσα μεταφοράς, πριν από την παράδοσή τους στον εκάστοτε δικαιούχο, με την κατάθεση της «Άδειας Εξόδου».

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

Για οτιδήποτε δεν καθορίζεται ρητά με το παρόν Τιμολόγιο Νο 16 ισχύουν οι αντίστοιχοι κανονισμοί και τιμολόγια καθώς και ο Κανονισμός και Τιμολόγια για Εργασίες Φορτοεκφόρτωσης – Διακίνησης - Αποθήκευσης Εμπορευμάτων και Παροχής Υπηρεσιών επί Επιβατών και Οχημάτων (Διατάξεις) όπως βρίσκεται σε ισχύ.