Τροχοί & TIR

7μηνη παράταση για άδειες οδήγησης και Π.Ε.Ι.

Παρατείνονται για επτά (7) μήνες οι άδειες οδήγησης, καθώς και τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31
Δευτέρα 15/06/2020 - 10:36
Κοινοποίηση στα Social Media

Παρατείνονται για επτά (7) μήνες οι άδειες οδήγησης, καθώς και τα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Φεβρουαρίου 2020 έως την 31η Αυγούστου 2020.

Παράδειγμα: Η ισχύς άδειας οδήγησης ή Π.Ε.Ι. με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 18η Απριλίου 2020 παρατείνεται έως την 18η Νοεμβρίου 2020.

Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της προηγούμενης άδειας.

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι:

  • σε περίπτωση αιτήματος ανανέωσης πριν τη λήξη της διοικητικής ισχύος της άδειας, ως έναρξη της νέας διοικητικής ισχύος θεωρείται η ημερομηνία λήξης της προηγούμενης άδειας.

  • ως έναρξη της διοικητικής ισχύος άδειας, η οποία ανανεώνεται μετά τη λήξη της ισχύος της, θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών ανανέωσης.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, παρέχεται η δυνατότητα σε κατόχους άδειας οδήγησης η οποία έχει παραταθεί για επτά (7) μήνες να υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωσή της οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν μετά την έναρξη του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας άδειας.

Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας τίθεται η ημερομηνία λήξης της παραταθείσας άδειας.

Παράδειγμα: Στην περίπτωση άδειας οδήγησης με αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης την 18η Απριλίου 2020 που παρατείνεται έως την 18η Νοεμβρίου 2020, δύναται να υποβληθεί αίτηση ανανέωσης από την 18η Σεπτεμβρίου και έκτοτε. Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος της νέας άδειας τίθεται η 18η Νοεμβρίου 2020.

Ειδικά, ως έναρξη ισχύος άδειας οδήγησης των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση ανανέωσης, δύναται να είναι οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμεί και δηλώνει στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ο κάτοχος, μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ανανέωσης έως την ημερομηνία λήξης της παραταθείσας άδειας.

Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα σε κατόχους Π.Ε.Ι. το οποίο έχει παραταθεί για επτά (7) μήνες να υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωσή του οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμούν, εφόσον βέβαια πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το κατάλληλο πρόγραμμα κατάρτισης.

Ως έναρξη ισχύος του νέου Π.Ε.Ι., σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις, τίθεται η ημερομηνία της βεβαίωσης επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος περιοδικής κατάρτισης.

Κατ’ εξαίρεση, παρέχεται, στις ακόλουθες περιπτώσεις, σε κατόχους άδειας οδήγησης η οποία έχει παραταθεί για επτά (7) μήνες, η δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωσή της και σε ημερομηνία προγενέστερη της έναρξης του διμήνου το οποίο προηγείται της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας άδειας υπό την προϋπόθεση προηγούμενης συνεννόησης (π.χ. μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας) του ενδιαφερόμενου με την αρμόδια Υπηρεσία:

α. Περίπτωση κατά την οποία λήγει η ισχύς ιατρικού πιστοποιητικού [έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του,το οποίο δεν είχε υποβληθεί στην αρμόδια Υπηρεσία επειδή μεσολάβησε η λήψη των έκτακτων μέτρων λόγω Covid-19. Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας στην περίπτωση αυτή τίθεται η ημερομηνία λήξης του ιατρικού πιστοποιητικού [έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής του].

β. Απαραίτητη είναι, επίσης, η αίτηση ανανέωσης της άδειας οδήγησης σε περίπτωση επιθυμίας μετάβασης στο εξωτερικό σε κράτος εκτός Ε.Ε, κάτι που δηλώνεται από τον ενδιαφερόμενο στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση.

Ομοίως, δηλώνεται και οποιαδήποτε άλλη έκτακτη κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας Μεταφορών και Επικοινωνιών περίπτωση.

Ως έναρξη ισχύος της νέας άδειας δύναται να είναι οποιαδήποτε ημερομηνία επιθυμεί και δηλώνει στην αίτηση - υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος, μεταξύ της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης ανανέωσης έως την ημερομηνία λήξης της παραταθείσας άδειας.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις κατά τις οποίες υποβάλλεται αίτηση για ανανέωση της άδειας οδήγησης σε ημερομηνία προγενέστερη της ημερομηνίας λήξης της παραταθείσας άδειας, δεν χορηγείται προσωρινή άδεια οδήγησης.

Οι άδειες οδήγησης και τα Π.Ε.Ι. με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 1η Ιανουαρίου 2020 έως την 31η Ιανουαρίου 2020, παρατείνονται έως και την 31η Ιουλίου 2020, για οδήγηση αποκλειστικά και μόνο εντός της ελληνικής επικράτειας. Οι κάτοχοι αυτών δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση για ανανέωση οποιαδήποτε ημερομηνία από εκδόσεως της παρούσας εγκυκλίου (2 Ιουνίου 2020) και έκτοτε.

Δύνανται οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) να εξετάζουν την αποστολή των εκτυπωμένων εντύπων αδειών οδήγησης στη διεύθυνση κατοικίας των ενδιαφερομένων που έχει δηλωθεί στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με συστημένη επιστολή ή άλλο πρόσφορο μέσο που διασφαλίζει την ασφαλή παράδοση της άδειας στο δικαιούχο της, εφόσον η προς ανανέωση άδεια δεν περιλαμβάνει άλλη κατηγορία σε ισχύ.

Παρατείνεται για έξι (6) μήνες η ισχύς των Δελτίων Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) με ημερομηνία λήξης εντός του χρονικού διαστήματος από την 16η Μαρτίου 2020 έως και την 30ή Ιουνίου 2020 καθώς και των Δ.Ε.Ε. των οποίων η καταληκτική ημερομηνία ισχύος βρίσκεται εντός του χρονικού διαστήματος αυτού.

PreviousNext