Όλα τα οχήματα κατηγορίας Ο, περιλαμβανομένων και των ειδικής χρήσης-ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκυσης ή με άδειες κυκλοφορίας, υποχρεούνται εντός διαστήματος εννέα (9) μηνών από την ισχύ της παρούσας να εκδώσουν άδειες κυκλοφορίας.

Αυτό ορίζεται σε νεότερη απόφαση του υπ. Μεταφορών με την οποία τροποποιείται η προγενέστερη Γ9/46447/2397/2019 (Β΄2303).

Με τη νέα τροποποίηση ορίζεται, επίσης, ότι η ισχύς της απόφασης αρχίζει την 31η Μαρτίου 2020 και όχι την 7η Σεπτεμβρίου 2019 που όριζε η πρώτη απόφαση.

Υπενθυμίζουμε, ότι αναφερόμαστε στην απόφαση αριθμ. πρωτ. Γ9/46447/2397 για τους όρους και τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας και πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας και για τις προϋποθέσεις έλξης οχημάτων κατηγορίας Ο, δηλαδή ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων (επικαθήμενων), η οποία έχει δημοσιευθεί στο τεύχος 375 του περιοδικού ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR μηνός Ιουλίου 2019.