Αλλάζουν οι σφραγίδες TIR και κοντέινερ. Πώς θα σφραγίζονται τα φορτία

Τρί, 15/06/2021 - 09:41
Αλλάζουν οι σφραγίδες TIR

Καθορίστηκαν νέοι τύποι σφραγίδων που χρησιμοποιούνται από όλες τις εμπλεκόμενες Τελωνειακές Αρχές, καθώς και δύο νέοι τύποι σφραγίδων για τις ανάγκες ασφαλούς σφράγισης των διαμετακομιζόμενων εμπορευμάτων και αποθηκευτικών χώρων των πάσης φύσεως μεταφορικών μέσων και καταργούνται οι σφραγίδες σφαιρικής ή κυλινδρικής κεφαλής με έλασμα μήκους 20 εκατοστών, όπως και οι σφραγίδες των δύο μεταλλικών πλακών με την ένδειξη «Ε», για σφραγίσεις ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ εμπορευμάτων.

Οι νέοι τύποι σφραγίδων για μεταφορές TIR

Οι τύποι σφραγίδων που χρησιμοποιούνται από όλες τις εμπλεκόμενες στην σφράγιση Αρχές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, είναι οι εξής:

1. Σφραγίδα τύπου λουκέτου, με μεταλλικό κυρίως σώμα.

α) Ο τύπος της σφραγίδας αυτής, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σφραγίσεις εμπορευματοκιβωτίων (containers) και φορτηγών διεθνών μεταφορών που μεταφέρουν εμπορεύματα με το καθεστώς (TIR) ή με το καθεστώς ενωσιακής /κοινής διαμετακόμισης.

β) Η σφραγίδα αυτή αποτελείται από μεταλλικό κυρίως σώμα(τύπου λουκέτου εξ αλουμινίου) και πεντάκλωνο συρματόσχοινο με μήκος από 18 έως 25 εκατοστά και διάμετρο από 1,5 έως 2,5 χιλιοστά.

γ) Το ένα άκρο του συρματόσχοινου είναι ενσωματωμένο στο κυρίως σώμα και το άλλο άκρο κουμπώνει με ασφάλεια διερχόμενο από κατάλληλη οπή του κυρίου σώματος.

δ) Στο εσωτερικό του κυρίου σώματος, υφίσταται κατάλληλος μηχανισμός ασφάλισης, ώστε μετά την εισαγωγή και διέλευση του συρματόσχοινου από την οπή της κεφαλής, να αποτρέπεται η εξαγωγή του. Έτσι διασφαλίζεται το απαραβίαστο της σφράγισης και η αποσφράγιση είναι αδύνατη χωρίς την καταστροφή της κεφαλής της σφραγίδας ή του συρματόσχοινου.

ε) Στο μεταλλικό λουκέτο αναγράφονται οι ακόλουθες αλφαριθμητικές ενδείξεις:

- Στην πρώτη πλευρά του κυρίως σώματος (λουκέτου):

Είναι εγχαραγμένα έντεκα (11) στοιχεία αναγνώρισης συγκεκριμένα τέσσερα (4) γράμματα και σημεία στίξης (π.χ. GR-A) και επτά (7) στοιχεία αρίθμησης (π.χ. 0000001) που συμπληρώνουν την μοναδικότητα κάθε σφραγίδας.

Η διάταξη των ανωτέρω στοιχείων είναι η εξής:

- στο πάνω μέρος τα γράμματα και τα σημεία στίξης (GR-Α, όπου ο κωδικός GR σημαίνει τη χώρα προέλευσης και το Α τη σειρά παρτίδας),

- στο κάτω μέρος τα στοιχεία αρίθμησης (π.χ. 0000001) ή αντίστροφα, όπως:

GR-A

0 00 0 0 0 1

ή

0 00 0 0 0 1

GR-A

- Στη δεύτερη πλευρά του κυρίως σώματος(λουκέτου):

Υπάρχει η αποτύπωση της λέξης CUSTOMS (Κεφαλαία).

Η εγχάραξη όλων των στοιχείων είναι ευδιάκριτη.

στ) Το κυρίως σώμα της σφραγίδας είναι χρώματος κυανού με λευκή αποτύπωση των εγχαραγμένων και αποτυπωμένων στοιχείων και ο χρωματισμός είναι μοναδικός για την Ελληνική Τελωνειακή Υπηρεσία ως και η μοναδικότητα του τρόπου αρίθμησης.

ζ) Εφόσον στη διαδοχική μελλοντική προμήθεια σφραγίδων αυτού του τύπου για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συμπληρωθεί αριθμός 9.999.999 σφραγίδων, η επόμενη προμήθεια θα υλοποιηθεί με τα στοιχεία GR-Β 0000001 για την πρώτη σφραγίδα και ούτω καθεξής.

2. Σφραγίδα τύπου λουκέτου, με πλαστικό κυρίως σώμα.

α) Ο τύπος της σφραγίδας αυτής, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σφραγίσεις εύφλεκτων υλικών όλων των τύπων, όλων των συσκευασιών τους και σε όλα τα καθεστώτα μεταφοράς τους καθώς και σφραγίσεις κυτίων δειγματοληψίας εύφλεκτων υλικών. Επίσης, χρησιμοποιείται για λοιπές σφραγίσεις, πλην των σφραγίσεων που χρήζουν απεριόριστο μήκος σύρματος.

β) Η σφραγίδα αυτή αποτελείται από πλαστικό κυρίως σώμα(τύπου λουκέτου) και πεντάκλωνο συρματόσχοινο με μήκος από 18 έως 25 εκατοστά και διάμετρο από 1,5 έως 2,5 χιλιοστά. Το ένα άκρο του συρματόσχοινου είναι ενσωματωμένο στο κυρίως σώμα και το άλλο άκρο κουμπώνει με ασφάλεια διερχόμενο από κατάλληλη οπή του κυρίου σώματος.

γ) Στο εσωτερικό του κυρίου σώματος υφίσταται κατάλληλος μηχανισμός ασφάλισης, ώστε μετά την εισαγωγή και διέλευση του συρματόσχοινου από την οπή της κεφαλής, να αποτρέπεται η εξαγωγή του. Έτσι διασφαλίζεται το απαραβίαστο της σφράγισης και η αποσφράγιση είναι αδύνατη χωρίς την καταστροφή της κεφαλής της σφραγίδας ή του συρματόσχοινου.

δ) Στο πλαστικό λουκέτο αναγράφονται οι ακόλουθες αλφαριθμητικές ενδείξεις:

- Στην πρώτη πλευρά του κυρίως σώματος (λουκέτου):

Είναι εγχαραγμένα έντεκα (11) στοιχεία αναγνώρισης, αποτελούμενα από τέσσερα (4) γράμματα και σημεία στίξης (όπωςGR-Κ) και επτά (7) στοιχεία αρίθμησης(π.χ. 0000001), τα οποία συμπληρώνουν τη μοναδικότητα κάθε σφραγίδας.

Η διάταξη των ανωτέρω στοιχείων είναι η εξής:

- στο πάνω μέρος τα γράμματα και τα σημεία στίξης (GR-Κ, όπου ο κωδικός GR σημαίνει τη χώρα προέλευσης και το Κ τη σειρά παρτίδας)

- στο κάτω μέρος τα στοιχεία αρίθμησης (π.χ. 0000001) ή αντίστροφα, όπως:

GR-Κ

0 0 0 0 0 0 1

ή

0 0 0 0 0 0 1

GR-Κ

- Στη δεύτερη πλευρά του κυρίως σώματος (λουκέτου):

Υπάρχει η αποτύπωση της λέξης CUSTOMS (Κεφαλαία).

Η εγχάραξη όλων των στοιχείων είναι ευδιάκριτη.

ε) Το κυρίως σώμα της σφραγίδας είναι χρώματος λευκού με μελανή αποτύπωση των εγχαραγμένων και αποτυπωμένων στοιχείων και ο χρωματισμός είναι μοναδικός για την Ελληνική Τελωνειακή Διοίκηση ως και η μοναδικότητα του τρόπου αρίθμησης.

στ) Εφόσον στη διαδοχική μελλοντική προμήθεια σφραγίδων αυτού του τύπου για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συμπληρωθεί αριθμός 9.999.999 σφραγίδων, η επόμενη προμήθεια θα υλοποιηθεί με τα στοιχεία GR-L0000001 για την πρώτη σφραγίδα και ούτω καθεξής.

3. Σφραγίδα τύπου δύο μεταλλικών πλακών με την ένδειξη «Υ», με σύρμα περίδεσης για σφράγιση με απεριόριστο μήκος.

α) Ο τύπος της σφραγίδας αυτής, χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για σφραγίσεις εμπορευμάτων, εύφλεκτων υλικών όπως βάνες σλεπιών και δεξαμενές καυσίμων, μεταφορικών μέσων και για λοιπές σφραγίσεις, στις οποίες απαιτείται απεριόριστο μήκος σύρματος (ανοικτές συσκευασίες, δέματα, φορτηγά ή ρυμουλκούμενα με μουσαμά κ.λπ.) και στις οποίες δεν δύναται να τεθούν οι σφραγίδες τύπου λουκέτου λόγω περιορισμένου μήκους.

β) Η σφραγίδα αυτή αποτελείται από δύο μεταλλικές πλάκες (επιφάνειες), διαστάσεων εκάστη 16mm x 12mm, οι οποίες ενώνονται μεταξύ τους στη μία πλευρά και κουμπώνουν στην άλλη.

γ) Το σύρμα περίδεσης είναι μονόκλωνο με περιέλιξη λεπτότερου σύρματος μεγάλου μήκους , ενιαίο και χωρίς ενώσεις έχον μόνο δύο άκρα, εκείνα δηλαδή τα οποία θα προσδεθούν μεταξύ τους και θα σφραγιστούν από τη μεταλλική πλάκα στο υπό σφράγιση εμπόρευμα ή μέσο μεταφοράς.

δ) Στη μία μεταλλική πλάκα είναι εγχαραγμένα δεκατρία (13) στοιχεία αναγνώρισης, η διάταξη των οποίων είναι η εξής:

- στην πρώτη σειρά τα γράμματα TGR (TGR σημαίνει Ελληνικό Τελωνείο)

- στη δεύτερη σειρά ο κωδικός 01 Υ 1 (ο αριθμός στην αρχή δηλώνει τις πρώην Τελωνειακές Περιφέρειες 01 έως 10 - το γράμμα Υ Υποκείμενο εμπ/μα- και ο αριθμός στο τέλος τον αριθμό σειράς παρτίδας)

- στην τρίτη σειρά τα στοιχεία αρίθμησης (π.χ. 000001) π.χ.

TGR

01Y1

000001

ε) Μετά την εξάντληση των αποθεμάτων των παλαιών σφραγίδων τύπου δύο μεταλλικών πλακών, η επόμενη προμήθεια θα υλοποιηθεί με τα στοιχεία C-GR01 000001 για την πρώτη σφραγίδα και ούτω καθεξής στη συνέχεια.

στ) Εφόσον στη διαδοχική μελλοντική προμήθεια σφραγίδων αυτού του τύπου για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συμπληρωθεί αριθμός 9.999.999 σφραγίδων, η επόμενη προμήθεια θα υλοποιηθεί με τα στοιχεία C-GR 02 0000001 για την πρώτη σφραγίδα και ούτω καθεξής.

Τρόπος σφράγισης

1. Σφραγίδες τύπου λουκέτου με μεταλλικό κυρίως σώμα.

α) Για τη διαδικασία σφράγισης απαιτείται, πέραν των αναγκαίων σφραγίδων, και κατάλληλος κόπτης τύπου τανάλιας ή πένσας με δυνατότητα κοπής συρματόσχοινου πάχους έως 5 χιλιοστά, για τις περιπτώσεις που καθίσταται, κατά την ελεγκτική διαδικασία, αναγκαία η αποσφράγιση. Προς τούτο, απαιτείται όλες οι προς ενέργεια Αρχές και Τελωνεία να εφοδιασθούν με την αναγκαία ποσότητα κοπτών.

β) Η σφράγιση διενεργείται ως ακολούθως:

- Ο διενεργών τη σφράγιση υπάλληλος κρατώντας τη σφραγίδα ελέγχει τη σταθερή και απαραβίαστη πάκτωση του συρματόσχοινου αυτής στο μεταλλικό κυρίως σώμα του λουκέτου και κατόπιν διεισδύει το άλλο ελεύθερο άκρο του συρματόσχοινου μέσα στις οπές των σταθερών σημείων σφράγισης του υπό σφράγιση αντικειμένου (φορτηγού, εμπορευματοκιβωτίου κ.λπ.).

- Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η προηγούμενη διαδικασία, διεισδύει το ελεύθερο άκρο του συρματόσχοινου στην οπή του λουκέτου σε ικανό βάθος και το τεντώνει μέχρι το μέγιστο επιτρεπτό όριο, ώστε να μη δύναται αυτό πλέον να εξέλθει και η απασφάλιση του συρματόσχοινου ή η διάνοιξη της σφράγισης να είναι εφικτή μόνο με την καταστροφή του συρματόσχοινου ή του κυρίως σώματος, εξασφαλίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της σφράγισης.

- Για διενεργηθείσα σφράγιση, διαφορετική της ανωτέρω διαδικασίας, ο αρμόδιος για τη σφράγιση υπάλληλος, φέρει την ευθύνη της βαρείας αμέλειας ή του δόλου.

2. Σφραγίδες τύπου λουκέτου με πλαστικό κυρίως σώμα.

α) Η χρήση του ανωτέρω τύπου σφραγίδας, πραγματοποιείται υποχρεωτικά στη σφράγιση καυσίμων και ειδικότερα σε βάνες βυτιοφόρων, δεξαμενών και λοιπών μέσων αποθήκευσης ή μεταφοράς.

β) Στην περίπτωση των κυτίων δειγματοληψίας, η σφράγιση υλοποιείται υποχρεωτικά με δύο σφραγίδες ανά κυτίο, ως σχήμα 5 του Παραρτήματος Ι της παρούσης (φωτό).

γ) Η πρώτη σφραγίδα θα περιέλθει από το ένα πακτωμένο αυτί του κυτίου και από το αυτί του καλά σφιγμένου πώματος και θα σφραγίσει μέχρι εκεί που δύναται.

Η δεύτερη σφραγίδα, αντίστοιχα, θα περιέλθει από το έτερο αυτί του κυτίου και από το αυτί του πώματος και θα σφραγίσει μέχρι εκεί που είναι δυνατό. Μετά τη σφράγιση και με τις δύο σφραγίδες, δεν πρέπει να υφίσταται δυνατότητα περιστροφής του πώματος.

δ) Πέραν των ανωτέρω, όσον αφορά στις απαιτήσεις και στη διαδικασία σφράγισης, ισχύουν και τα αναφερόμενα στην προηγούμενη παρ. 1.

3. Σφραγίδες δύο μεταλλικών πλακών

α) Η διαδικασία σφράγισης με περίδεση των εμπορευμάτων, της συσκευασίας τους και των μεταφορικών μέσων, είναι η ακόλουθη:

- Το υλικό περίδεσης, όταν χρησιμοποιούνται σφραγίδες των δύο μεταλλικών πλακών, πρέπει να είναι σύρμα μονόκλωνο με περιέλιξη λεπτότερου σύρματος μεγάλου μήκους, ενιαίο και χωρίς ενώσεις, έχον μόνο δύο άκρα τα οποία θα προσδεθούν μεταξύ τους με περιέλιξη. Η περιέλιξη αυτή θα είναι τουλάχιστον τέσσερις έως έξι φορές και στη συνέχεια θα σφραγισθεί το σώμα της περιέλιξης εντός της μεταλλικής σφραγίδας των δύο μεταλλικών πλακών και οι δύο άκρες του σύρματος θα εξέρχονται από τη σφραγίδα στην πλευρά της ασφάλισης.

- Κανένα άλλο σημείο πρόσδεσης ή συγκόλλησης του σύρματος δεν πρέπει να υπάρχει μέχρι του σημείου σφραγίσεως.

- Το χρησιμοποιούμενο σύρμα περίδεσης πρέπει να συνδυάζει ευκαμψία και αντοχή, για να είναι ευχερής η περιέλιξη, δηλαδή το στρίψιμο των άκρων μεταξύ τους χωρίς να σπάζουν και να είναι εύκολη η τοποθέτηση της σφραγίδας στα άκρα.

- Η περίδεση των εμπορευμάτων, με ή άνευ συσκευασίας και των μεταφορικών μέσων, πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι αδύνατη η αφαίρεση του σύρματος περίδεσης και η επανατοποθέτηση αυτού χωρίς βλάβη ολική ή μερική της σφράγισης.

β) Λεπτομέρειες περίδεσης σε εμπορεύματα άνευ συσκευασίας:

- Το σύρμα περιέρχεται γύρω από το εμπόρευμα, ώστε η διέλευσή του από τη μια έως την άλλη πλευρά του εμπορεύματος, από την οποία έχει ήδη διέλθει, να σχηματίζει σταυρό (σταυροειδής περίδεση). Στο σημείο που σχηματίζεται ο σταυρός, πρέπει να γίνεται περιέλιξη, προς αποφυγή μετακίνησης του σημείου σχηματισμού του σταυρού, ως σχήμα 1 του Παραρτήματος Ι της παρούσας.

- Η σφραγίδα πρέπει να τίθεται με τέτοιο τρόπο που να εξασφαλίζεται το απαραβίαστο (αλύμαντο) αυτής. Ήτοι, η περίδεση να γίνεται με τέτοιον τρόπο που να μην επιτρέπεται η αφαίρεση του σύρματος, χωρίς να θίγεται η σφραγίδα και η επανατοποθέτηση του σύρματος στην προηγούμενη θέση του. Για μεγαλύτερη ασφάλεια πρέπει να περνά το σύρμα από τυχόν οπές ή άλλες υποδοχές που υπάρχουν στο σώμα του εμπορεύματος.

- Εάν δεν υπάρχουν τέτοιες υποδοχές, εφόσον είναι δυνατό, να ανοίγονται οπές ή ανάλογες υποδοχές για να περνά το σύρμα, εφόσον βέβαια δεν καταστρέφεται το εμπόρευμα.

γ) Λεπτομέρειες περίδεσης σε εμπορεύματα που βρίσκονται εντός συσκευασίας:

- Σε εμπορεύματα που βρίσκονται εντός συσκευασίας, η οποία έχει ένα μόνο στόμιο και φέρει εκ κατασκευής οπές ή κατάλληλες υποδοχές, το σύρμα διέρχεται από αυτές και στη συνέχεια ενώνονται τα δύο άκρα και τίθεται η σφραγίδα.

- Εάν η συσκευασία του εμπορεύματος αποτελείται από σάκους, το στόμιο ή τα στόμια θα συρράπτονται με το σύρμα και στα δύο άκρα του σύρματος θα τίθεται η σφραγίδα, όπως αναφέρεται παραπάνω. Στην περίπτωση που οι παραπάνω τρόποι περίδεσης δεν προσφέρονται, τότε η συσκευασία θα περιδένεται σταυροειδώς με σύρμα, στα άκρα του οποίου θα τίθεται η σφραγίδα.

Εάν η σταυροειδής περίδεση δεν εξασφαλίζει το απαραβίαστο (αλύμαντο) της σφραγίδας και είναι δυνατή η αφαίρεση και επανατοποθέτηση του σύρματος χωρίς να θίγεται η σφραγίδα, τότε το σύρμα θα περνά από οπές ή άλλες υποδοχές που τυχόν υπάρχουν εκ κατασκευής στη συσκευασία. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τέτοιου είδους υποδοχές, θα ανοίγονται κατάλληλες υποδοχές με μεγάλη προσοχή, για να μη προκληθεί ζημία στο εμπεριεχόμενο εμπόρευμα.

- Εάν η συσκευασία του εμπορεύματος έχει κλειστεί ερμητικά και δεν είναι δυνατό να ανοιχθεί παρά μόνο με καταστροφή μέρους αυτής ή με χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών μεθόδων, όπως συμβαίνει σε μεταλλικές συσκευασίες που έχουν συγκολληθεί όλοι οι αρμοί με οξυγονοκόλληση, τότε η σφραγίδα τίθεται στο σημείο της συσκευασίας που υπάρχει οπή ή άλλη κατάλληλη και ασφαλής υποδοχή.

- Εάν οι παραπάνω τρόποι περίδεσης ή σφράγισης αποκλεισθούν, τότε η συσκευασία σφραγίζεται με χρήση της πολλαπλής σταυροειδούς περίδεσης.

 

δ) Διαδικασία σφράγισης των μεταφορικών μέσων:

Η σφράγιση των μεταφορικών μέσων γίνεται ως εξής:

- Εάν η σκευοφόρος ή το αμάξωμα του μεταφορικού μέσου είναι ασκεπές ή ανοικτό, η σφραγίδα τίθεται σε κάθε ένα μεταφερόμενο εμπόρευμα χωριστά με ή άνευ συσκευασίας, όπως περιγράφεται παραπάνω στις περιπτώσεις γ και δ.

- Εάν η σκευοφόρος ή το αμάξωμα του μεταφορικού μέσου έχει μόνο ένα άνοιγμα και τα υπόλοιπα μέρη αυτού είναι στέρεα συνδεδεμένα, χωρίς τη δυνατότητα αποχωρισμού, τότε σφραγίζεται μόνο το άνοιγμα αυτού.

Η περίδεση του ανοίγματος γίνεται δια της διέλευσης του σύρματος από τις εκ κατασκευής οπές ή κατάλληλες υποδοχές της θύρας αυτού. Στη συνέχεια συνδέονται τα δύο άκρα του σύρματος με περιέλιξη μεταξύ τους τέσσερις έως έξι φορές και τίθεται η σφραγίδα στο σημείο περιέλιξης.

- Αν στη σκευοφόρο ή στο αμάξωμα υπάρχουν πολλά ανοίγματα, τότε σφραγίζεται χωριστά το κάθε άνοιγμα με τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω.

- Αν η σκευοφόρος ή το αμάξωμα φέρουν προστατευτικό κάλυμμα, υφασμάτινο, πλαστικό ή από άλλο υλικό, τότε το κάλυμμα περιδένεται με τη σκευοφόρο ή το αμάξωμα με σύρμα συνεχές και με τέτοιο τρόπο, ώστε η περίδεση του καλύμματος με τη σκευοφόρο ή το αμάξωμα να είναι συνεχής και αλληλοδιάδοχη και να αποκλείεται ο διαχωρισμός αυτών μετά τη σφράγιση. Η περίδεση συνεχίζεται μέχρι την ένωση των μοναδικών δύο άκρων του σύρματος σε ένα σημείο, στο οποίο γίνεται η πρόσδεση αυτών μεταξύ τους με περιέλιξη τουλάχιστον τέσσερις έως έξι φορές και μετά τίθεται η σφραγίδα.

- Αν το κάλυμμα αποτελείται από πολλά μέρη, τότε σφραγίζονται όλα τα μέρη αυτού με τέτοιο τρόπο, ώστε το κάλυμμα μετά τη σφράγιση να εμφανίζεται ενιαίο.

- Μεγάλες συσκευασίες ή οχήματα, που περιέχουν πολλά εμπορεύματα, σφραγίζονται με οποιοδήποτε από τους παραπάνω περιγραφόμενους τρόπους, εφόσον εξασφαλίζεται το απαραβίαστο του περιεχομένου τους.

- Η σφράγιση πρέπει να γίνεται πάντα με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποκλείεται η αφαίρεση ή η προσθήκη άλλου εμπορεύματος ή άλλης ύλης στο σφραγισμένο εμπόρευμα ή όχημα.

ε) Διαδικασία σφράγισης δεξαμενών εφοδιαστικών πλοίων - σλεπιών, εισόδων και εξόδων δεξαμενών διυλιστηρίων και κυτίων δειγματοληψίας καυσίμων ή εύφλεκτων υλικών:

- Στις περιπτώσεις σφράγισης δεξαμενών εφοδιαστικών πλοίων - σλεπιών, εισόδων και εξόδων δεξαμενών διυλιστηρίων, καθώς και κυτίων δειγματοληψίας καυσίμων ή εύφλεκτων υλικών, όταν διενεργούνται δειγματοληψίες για οιοδήποτε καθεστώς και όπου αλλού επιβάλλεται από τις συνθήκες και την ιδιαιτερότητα της σφράγισης και δεν δύναται να τεθεί σφραγίδα τύπου λουκέτου πλαστικού, ο εντεταλμένος για τη σφράγιση υπάλληλος θα φέρει το σύρμα μέσα από τις εκ κατασκευής σταθερές οπές ή κατάλληλες σταθερές υποδοχές, εφόσον αυτές υφίστανται και αφού το σύρμα διέλθει από αυτές στη συνέχεια θα ενώσει τα δύο άκρα του και θα θέσει την σφραγίδα.

- Το σύρμα επιβάλλεται να περιελιχθεί, όπως και όπου υφίσταται καταλληλότητα, πέριξ και επί της σφράγισης, ώστε να αυξηθεί η ασφάλεια αυτής. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει η διάνοιξη των στομίων ή η ενδεχόμενη παραβίαση της σφράγισης να μην είναι δυνατή, παρά μόνον με την καταστροφή ή αποκοπή του σύρματος ή την καταστροφή της σφραγίδας μεταλλικών πλακών, ώστε σε σχετικό έλεγχο αυτό να γίνει αντιληπτό από τον ελεγκτή.

- Δεν πρέπει να διενεργείται περιέλιξη σύρματος από βάσεις αποκολλήσιμες ή οπές βιδωτές που δύνανται να ξεβιδωθούν και να βιδωθούν ξανά, ανοίγοντας και κλείνοντας το σφραγισθέν στόμιο χωρίς να καταστρέφεται η σφραγίδα. Έκαστο σφραγισμένο στόμιο, βάνα, θύρα δεξαμενής, πώμα κυτίου δειγματοληψίας, δεν πρέπει να ανοίγει παρά μόνο με την καταστροφή του σύρματος ή της σφραγίδας μεταλλικών πλακών, που έχει τεθεί επί αυτού.

- Εφόσον οι παραπάνω τρόποι περίδεσης και σφράγισης δεν είναι ασφαλείς, ο υπεύθυνος για τη σφράγιση τελωνειακός υπάλληλος, πρέπει να πραγματοποιήσει κατά την κρίση του τον ασφαλέστερο τρόπο περίδεσης και σφράγισης.

- Οι Τελωνειακοί Υπάλληλοι που εντέλλονται για τον έλεγχο του απαραβίαστου (αλύμαντου) της σφράγισης, ελέγχουν κατ΄ ελάχιστο και επισταμένα τα εξής:

- την ύπαρξη επί του σώματος της σφραγίδας των αναγραφόμενων κωδικών και λοιπών χαρακτηριστικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται παραπάνω και αναφέρονται στη πράξη σφράγισης επί του τελωνειακού παραστατικού, τη διαπίστωση της αδιάκοπης συνέχειας του σύρματος, στα δύο άκρα του οποίου συγκρατείται η σφραγίδα και

- τη διαπίστωση του απαραβίαστου (αλύμαντου) της σφραγίδας και της μη ύπαρξης επί της σφραγίδας ιχνών προσπάθειας παραβίασης αυτής ή/και προσπάθεια ανοίγματος αυτής και επανασφράγισης.

Λήξη παλαιών σφραγίδων και έναρξη χρήσης των καινούριων

Η έναρξη εφαρμογής του νέου τρόπου σφράγισης με τις νέες τύπου σφραγίδες που περιγράφονται παραπάνω αρχίζει στις 15-10-2021.

Η χρήση των παλαιού τύπου σφραγίδων ολοκληρώνεται στις 31-12-2021.

Για το διάστημα από 15-10-2021 έως και 31-12-2021 υπάρχει παράλληλη χρήση του παλαιού τύπου σφραγίδων που καταργούνται, με τις νέου τύπου σφραγίδες που καθιερώνονται με τις διατάξεις της παρούσας.

Από την 1-1-2022 γίνεται χρήση μόνο των νέου τύπου σφραγίδων.