Στα 118 ευρώ ανέρχεται το κόστος ανανέωσης της άδειας οδήγησης που λήγει και στην τιμή συμπεριλαμβάνεται η αμοιβή δύο γιατρών (10€+ 10€), παράβολο για ανανέωση (50€), παράβολο για την εκτύπωση (30€), παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων (18€).

Ο χρόνος που απαιτείται είναι τουλάχιστον 1 (ένας) μήνας, αν τα δικαιολογητικά υποβληθούν στην αρμόδια υπηρεσία του υπ. Μεταφορών ή της Περιφέρειας, ενώ αν υποβληθούν σε ΚΕΠ (Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών) ο χρόνος πλησιάζει το δίμηνο. Μπορείτε, όμως, να καταθέσετε τα δικαιολογητικά πριν τη λήξη της ισχύος της άδειάς σας και, όταν ειδοποιηθείτε, θα προσέλθετε για την παράδοσή της (της παλιάς) και την παραλαβή της καινούριας. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι:

1. ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ:

Απλό φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος  ελληνικού διαβατηρίου ή ατομικού βιβλιαρίου υγείας.

ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΑΛΛΟΥ Κ-Μ ΤΗΣ Ε.Ε.

Απλό φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου

ΓΙΑ ΥΠΗΚΟΟΥΣ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ.

Απλό φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου, βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός της/του στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική αρχή.

Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του.

2. Απλό φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε ισχύοντος δημόσιου εγγράφου βάσει των κείμενων διατάξεων, εφόσον η/ο ενδιαφερόμενη/ος δεν είναι Ελληνίδα/Έλληνας υπήκοος, το οποίο πιστοποιεί τη συνήθη διαμονή της/του ενδιαφερομένης/ου στην Ελλάδα, όπως είναι η Άδεια Διαμονής, η Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε., το έγγραφο Πιστοποίησης Μόνιμης Διαμονής Πολίτη κράτους μέλους της Ε.Ε., η Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών χορήγησης ή ανανέωσης Άδειας Διαμονής Τύπου Α, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς. Το ως άνω έγγραφο πρέπει να έχει εκδοθεί 185 τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημέρα κατάθεσης της αίτησης στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

Αν η/ο ενδιαφερόμενη/ός αλλοδαπή/ός υπήκοος την ημέρα κατάθεσης της αίτησης και των δικαιολογητικών έχει την ιδιότητα της/του σπουδάστριας/σπουδαστή ή της/του μαθήτριας/μαθητή στην Ελλάδα, καθώς και επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν, τότε αντί του παραπάνω δημοσίου εγγράφου, απαιτείται η κατάθεση της πρωτότυπης βεβαίωσης της σχολής ή του σχολείου, που βεβαιώνει τη σπουδαστική ή μαθητική ιδιότητα.

3. Φωτοαντίγραφο ισχύουσας άδειας οδήγησης ή την κατεχόμενη άδεια οδήγησης, εφόσον έχει λήξει.

4. Τρεις (3) τουλάχιστον πρόσφατες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου, η μία (1) από αυτές προσκομίζεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας και οι υπόλοιπες στους γιατρούς που διενεργούν την εξέταση.

5. Δύο τουλάχιστον πιστοποιητικά υγείας ιατρικής εξέτασης, καθώς και φωτοαντίγραφα των αποδεικτικών πληρωμής των γιατρών.

6. Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης (έντυπο).

7. Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης περιοδικής κατάρτισης (Π.Ε.Ι.), εφόσον απαιτείται.

ΠΑΡΑΒΟΛΑ (βλ. και κόστος)

  1. Παράβολο 50 € για ανανέωση
  2. Παράβολο 30 € για την εκτύπωση
  3. Παράβολο παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφορά υπέρ τρίτων 18€

Οδηγοί που κατέχουν άδεια οδήγησης που φέρει τον κωδικό 113 (Β΄ Επαγγελματικές άδειες) ή C1 ή C1E ή D1 ή D1E ή C ή CE ή D ή DE και έχουν λήξει, δεν χρειάζεται να προβούν στη διαδικασία της ανανέωσης αλλά της αντικατάστασης εντύπου εφόσον επιθυμούν να παραμείνει σε ισχύ μόνο η Κατηγορία Β υπό την προϋπόθεση ότι αυτή έχει χορηγηθεί πριν τις 19/1/2013.