Σε εφαρμογή θα τεθεί από τις 19 Δεκεμβρίου 2021 η νέα διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο υποψήφιος οδηγός σχετικά με τις ιατρικές εξετάσεις, καθώς και ο οδηγός για την ανανέωση του διπλώματός του ηλεκτρονικά από τον ίδιο. Να σημειώσουμε ότι με τη νέα υπ. απόφαση οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί κατατάσσονται σε δύο ομάδες:

- ΟΜΑΔΑ 1: Οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών AM, Α1, Α2, Α, Β1, Β και BE.

- ΟΜΑΔΑ 2: Οδηγοί οχημάτων των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE

Ιατρικές εξετάσεις

Οι υποψήφιοι οδηγοί και οδηγοί, προκειμένου να προβούν σε οποιαδήποτε διαδικασία που αφορά την άδεια οδήγησής τους για την οποία απαιτείται ιατρική εξέταση, οφείλουν να εξεταστούν από ιατρό ειδικότητας:

α) Παθολόγου και των συναφών ειδικοτήτων του γενικού ιατρού, αιματολόγου, γαστρεντερολόγου, ενδοκρινολόγου, ρευματολόγου, καρδιολόγου, πνευμονολόγου, νεφρολόγου.

Στο πλαίσιο της εξέτασης και λήψης ιστορικού, ο εξεταζόμενος, σε περίπτωση υπόνοιας νόσου που αφορά στην αρτιμέλεια, στην ακοή, στο νευρικό σύστημα, ή σε οποιαδήποτε άλλη νόσο για την οποία απαιτείται γνωμάτευση ειδικού ιατρού, παραπέμπεται σε ιατρό αντίστοιχης ειδικότητας.

β) Οφθαλμιάτρου.

γ) Ωτορινολαρυγγολόγου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους).

δ) Νευρολόγου ή Ψυχίατρου (υποχρεωτικά για όσους έχουν υπερβεί το ογδοηκοστό (80) έτος της ηλικίας τους).

Οι προαναφερόμενοι ιατροί γνωματεύουν για την κατάσταση της υγείας του ενδιαφερόμενου και εκδίδουν ιατρικά Πιστοποιητικά Υγείας στα οποία περιλαμβάνεται υποχρεωτικά ο χαρακτηρισμός του ενδιαφερόμενου ως «ΙΚΑΝΟΣ» ή «ΜΗ ΙΚΑΝΟΣ».

Σε περίπτωση που διαπιστώνεται ότι ο εξεταζόμενος εκπληρώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής ικανότητας, πάσχει όμως από πάθηση που είναι δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε χρόνο προγενέστερο της υπό κανονικές συνθήκες λήξης της διοικητικής ισχύος της άδειάς του, ο ιατρός οφείλει να καθορίσει αναλόγως υποχρέωση ανανέωσης σε συντομότερο χρονικό διάστημα, αναγράφοντας τούτο στο εκδιδόμενο πιστοποιητικό.

1

Ανανέωση διπλώματος ηλεκτρονικά

Για τη διεκπεραίωση ηλεκτρονικά της διαδικασίας ανανέωσης των αδειών οδήγησης, εφαρμόζεται εναλλακτικά η παρακάτω διαδικασία που ενεργοποιείται μόνο όταν έχει λήξει η ισχύς τουλάχιστον μίας κατηγορίας της άδειας οδήγησης του ενδιαφερομένου ή πρόκειται να λήξει εντός του επόμενου διμήνου, αλλά και σε εκείνους που τίθεται από ιατρό χρονικός περιορισμός λόγω θεμάτων υγείας στην ισχύ της άδειας οδήγησης.

Μετά τη λειτουργία του απαραίτητου Πληροφοριακού Συστήματος παρέχεται εναλλακτικά η δυνατότητα ανανέωσης της άδειας οδήγησης ηλεκτρονικά, κατά την οποία:

- Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στην πλατφόρμα με αυθεντικοποίησή του με χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων Taxisnet.

- Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει ψηφιακά αίτηση - υπεύθυνη δήλωση. Σε περίπτωση που λήγουν ταυτόχρονα κατηγορίες της Ομάδας 1 και της Ομάδας 2 μπορεί να επιλέξει να ανανεώσει και τις δύο ή μόνο τις κατηγορίες της Ομάδας 1. Επιλέγει τον τόπο μόνιμης κατοικίας του καθώς και την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών στην οποία επιθυμεί να υποβάλει την αίτησή του και τα συνοδεύοντα δικαιολογητικά.

- Στον ενδιαφερόμενο χορηγείται από την εφαρμογή ένας τετραψήφιος αριθμός (PIN) και ενημερώνεται για τις ειδικότητες των ιατρών από τις οποίες απαιτείται να εξεταστεί.

- Ο ενδιαφερόμενος επισκέπτεται τους ιατρούς, στους οποίους επιδεικνύει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταυτοποίησης, και τους γνωστοποιεί τον τετραψήφιο αριθμό (PIN) που του έχει χορηγηθεί, το ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ. Ο ιατρός αφού εισέλθει στην εφαρμογή του παρέχεται και πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του ενδιαφερομένου.

- Ο ιατρός προβαίνει στη διενέργεια της ιατρικής εξέτασης. Στη συνέχεια συμπληρώνει και εκδίδει το ψηφιακό πιστοποιητικό υγείας και ενημερώνεται αυτόματα ο ψηφιακός φάκελος του υποψηφίου. Το ψηφιακό πιστοποιητικό εκτυπώνεται και χορηγείται στον ενδιαφερόμενο εφόσον το επιθυμεί.

- Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται με τον ίδιο κωδικό αριθμό (PIN) για όσους λοιπούς ιατρούς απαιτούνται, περιλαμβανομένων των ιατρών στους οποίους ενδεχομένως παραπέμπεται.

- Αφού ολοκληρωθούν τα προηγούμενα στάδια και ο πολίτης έχει κριθεί ικανός από όλους τους ιατρούς, ενημερώνεται από την εφαρμογή για τον χρόνο που έχει στη διάθεσή του, προκειμένου να υποβάλει την αίτησή του, δεδομένου ότι τα πιστοποιητικά υγείας έχουν διάρκεια ισχύος έξι (6) μηνών.

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει κριθεί έστω και από έναν ιατρό μη ικανός για οδήγηση, ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει νέα αίτηση για ανανέωση μετά από ένα (1) έτος κατόπιν νέας εξέτασης από το σύνολο των ιατρών. Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών ανάλογα με τα ευρήματα του ιατρού που έχει κρίνει μη ικανό τον ενδιαφερόμενο, εφόσον απαιτείται, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη δέσμευση άλλων κατηγοριών οδήγησης που τυχόν κατέχει.

- Ο ενδιαφερόμενος προχωρά στη συμπλήρωση της αίτησής του με τη μεταφόρτωση της προβλεπόμενης φωτογραφίας και του αρχείου στο οποίο αποτυπώνεται σκαναρισμένη η φυσική υπογραφή του. Εφόσον εγκριθούν από την εφαρμογή αποθηκεύονται στον ηλεκτρονικό φάκελό του.

- Ο ενδιαφερόμενος προβαίνει στην έκδοση του προβλεπόμενου e-παραβόλου και επιλέγει τον τρόπο παραλαβής του νέου εντύπου της άδειας οδήγησης.

- Η αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών προβαίνει στους ελέγχους και τις λοιπές ενέργειες που απαιτούνται για την περάτωση της διαδικασίας ανανέωσης της άδειας οδήγησης.

- Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και με SMS, στον λογαριασμό/αριθμό που έχει δηλώσει για την παραλαβή της νέας άδειάς του.

Τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην με αριθμό Δ30/A3/351841 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 5703/Β/9-12-21 και τίθενται σε ισχύ δέκα ημέρες αργότερα, δηλαδή στις 19-12-21.