Απλουστεύονται οι διαδικασίες για την αδειοδότηση χώρων στάθμευσης βαρέων οχημάτων, φορτηγών και λεωφορείων (με εξαίρεση τους σταθμούς του ΚΤΕΛ), καθώς σε πρώτη φάση αρκεί η υποβολή γνωστοποίησης στην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Σύμφωνα με νομοσχέδιο του υπ. Ανάπτυξης, η γνωστοποίηση υποβάλλεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ).

Η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον φορέα της δραστηριότητας με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία, και εκδίδει αποδεικτικό υποβολής. Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης ο φορέας μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία της δραστηριότητας.

Αν πρόκειται να μεταβληθούν για οποιονδήποτε λόγο τα στοιχεία της γνωστοποίησης, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να έχει προβεί σε γνωστοποίηση της επιδιωκόμενης μεταβολής.

Πριν από την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης ή της γνωστοποίησης μεταβολής, ο φορέας της δραστηριότητας υποχρεούται να διαθέτει όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά, τα οποία, όμως, δεν συνυποβάλλονται με τη γνωστοποίηση, αλλά τηρούνται μαζί με το αποδεικτικό υποβολής της στον χώρο άσκησης της δραστηριότητας, διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο.

Ο έλεγχος

Μετά από την υποβολή της γνωστοποίησης, ή από τον χρόνο κατά τον οποίο υπήρχε η υποχρέωση για την υποβολή της, η αρμόδια αρχή διενεργεί τους σχετικούς με τη γνωστοποίηση ελέγχους και προβαίνει σε ενέργειες εποπτείας.

Στο σημείο αυτό να επισημάνουμε ότι η επιχείρηση (οικονομικός φορέας) πρέπει να έχει διαθέσιμα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην απόφαση του υπ. Μεταφορών 44662/454/2019, ώστε να τα χορηγήσει (αντίγραφα αυτών) στον έλεγχο, όταν αυτός θα διενεργηθεί.

Επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι οι χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων ταξινομούνται ανάλογα:

α) Με την ωφέλιμη επιφάνεια του χώρου στάθμευσης σε:

1. Μικρού μεγέθους, με εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας μικρότερο ή ίσο των 1.000 m2.

2. Μεσαίου μεγέθους, με εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας μεγαλύτερο από 1.000 m2  και μικρότερο ή ίσο των 3.500 m2.

3. Μεγάλου μεγέθους, με εμβαδόν ωφέλιμης επιφάνειας χώρου στάθμευσης μεγαλύτερο από 3.500 m2.

β) Με τη διαμόρφωση τους σε:

1. Στεγασμένους.

2. Υπαίθριους.

Για κάθε σταθμό προβλέπονται διαφορετικά δικαιολογητικά για την ίδρυσή του, τα οποία αναφέρονται στην παραπάνω απόφαση.

Επομένως, το όφελος που προκύπτει για τον επιχειρηματία είναι ότι δεν περιμένει τον έλεγχο και τις επιβεβαιώσεις (πολύ χρονοβόρες διαδικασίες) για να ξεκινήσει, αλλά με μια γνωστοποίηση προχωρεί στη λειτουργία του σταθμού και πλέον είναι θέμα των αρμόδιων υπηρεσιών πότε θα προβούν στον έλεγχο.