Από 25 Ιουλίου 2023 το νέο ποινολόγιο για ωράρια και ταχογράφους. Διευκρινίσεις του υπ. Μεταφορών

Δευ, 10/04/2023 - 14:36

Οι νέες διοικητικές κυρώσεις για τις 84 παραβάσεις που σχετίζονται με τα ωράρια οδήγησης/ ανάπαυσης και με τη λειτουργία του ταχογράφου θα τεθούν σε ισχύ από 25 Ιουλίου 2023 σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του υπ. Μεταφορών.

Όλες οι παραβάσεις, ο βαθμός σοβαρότητας της καθεμιάς, το πρόστιμο και ο υπόχρεος για να το πληρώσει (οδηγός, ιδιοκτήτης ή και οι δύο) δημοσιεύονται αναλυτικά στο περιοδικό ΤΡΟΧΟΙ & ΤΙR μηνός Απριλίου που κυκλοφορεί και έχουν, επίσης, αναρτηθεί στο troxoikaitir.gr (βλέπε εδώ).

Το υπ. Μεταφορών, πέρα από την παραπάνω ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ οι διοικητικές κυρώσεις, επισημαίνει και τα εξής:

Παράβαση Α43: Βεβαιώνεται σε περίπτωση παράβασης του άρθρου 8 παρ. 8 Κανονισμού 561/2006, που ορίζει ότι οι κανονικές περίοδοι εβδομαδιαίας ανάπαυσης και οιαδήποτε περίοδος εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας μεγαλύτερης των 45 ωρών που λαμβάνεται ως αντιστάθμιση για προηγούμενες μειωμένες περιόδους εβδομαδιαίας ανάπαυσης λαμβάνονται εκτός οχήματος, σε κατάλληλο κατάλυμα, με επαρκείς εγκαταστάσεις ύπνου και υγιεινής και με δαπάνη του εργοδότη. Για τον καθ’ οδόν έλεγχο αυτής της υποχρέωσης η Ε. Επιτροπή έχει εκδώσει το από 22/3/2023 Σημείωμα.

Με αυτό το σημείωμα προβλέπεται ότι ο οδηγός δεν είναι υποχρεωμένος να φέρει μαζί του τιμολόγιο ξενοδοχείου. Όμως, αν κατά τον έλεγχο οδηγεί ή κοιμάται στην καμπίνα του, ενώ θα έπρεπε να λαμβάνει την εβδομαδιαία ανάπαυσή του εκτός του φορτηγού, τότε έχει υποπέσει στην παράβαση Α43 για την οποία το πρόστιμο είναι 550 ευρώ για τον ιδιοκτήτη και 260 ευρώ για τον οδηγό (από 25/07/23).

Διευκρινίζεται, επίσης, ότι για την παράβαση Β1: Βεβαιώνεται και στην περίπτωση που έχει τοποθετηθεί μεν συσκευή ταχογράφου στο όχημα, αλλά δεν είναι η γενιά ή η έκδοση που απαιτείται σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, το πρόστιμο είναι 3.000 ευρώ και το πληρώνει ο ιδιοκτήτης.

Για την παράβαση Β22 (πρόστιμο 300 ευρώ για τον ιδιοκτήτη και 100 ευρώ για τον οδηγό), εφόσον τα στοιχεία του ταχογράφου δεν εμφανίζουν τα σύμβολα των χωρών από τα σύνορα των οποίων διήλθε ο οδηγός κατά τη διάρκεια της ημερήσιας περιόδου εργασίας, διευκρινίζεται ότι έχει εφαρμογή η χειρόγραφη καταγραφή της χώρας.

Τέλος, για τις παραβάσεις Β25, Β27 και Β28 διευκρινίζεται ότι η παράβαση βεβαιώνεται μια φορά, ακόμα και όταν διαπιστώνεται αδυναμία προσκόμισης εγγραφών περισσοτέρων ημερών, όπως έκρινε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ, υποθέσεις C-870 και C-871/19).

Εμείς να υπενθυμίσουμε ότι οι παραπάνω παραβάσεις αφορούν στα εξής:

Β25. Αδυναμία προσκόμισης χειρόγραφων εγγραφών και εκτυπωμάτων της διανυόμενης ημέρας και των προηγούμενων ημερών, όπως προβλέπεται κάθε φορά στο άρθρο 36 Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014. Πρόστιμο 950 για τον ιδιοκτήτη και 450 ευρώ για τον οδηγό.

Β27. Αδυναμία προσκόμισης εγγραφών της διανυόμενης ημέρας και των προηγούμενων ημερών, όπως προβλέπεται κάθε φορά στο άρθρο 36 Κανονισμού (ΕΕ) 165/2014. Τα ίδια πρόστιμα με τη Β25.

Β28. Αδυναμία προσκόμισης εγγραφών της κάρτας οδηγού, εφόσον ο οδηγός είναι κάτοχος κάρτας. Επίσης, τα ίδια πρόστιμα με τη Β25.