Απόφαση: Σημαντική παράβαση και πρόστιμο για τη μη τήρηση βιβλίου δρομολογίων

Δευ, 05/09/2022 - 11:59

Στις σημαντικές παραβάσεις έχει συμπεριλάβει το υπ. Εργασίας το βιβλίο δρομολογίων, η μη τήρηση του οποίου συνεπάγεται πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ.

Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ Σεπτεμβρίου 4629/Β/22 με την απόφαση αρ. 8016 του υπ. Εργασίας γίνεται κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και ο καθορισμός του ύψους προστίμων που επιβάλλονται από την Επιθεώρηση Εργασίας για παραβάσεις: α) κοινής εργατικής νομοθεσίας, β) βίας και παρενόχλησης στην εργασία, γ) συστήματος ψηφιακής κάρτας εργασίας, καθώς και δ) για ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις εργατικής νομοθεσίας και υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Στον πίνακα των σημαντικών παραβάσεων για τις οποίες προβλέπονται πρόστιμα από 500 μέχρι 3.000 ευρώ, περιλαμβάνονται και οι παραβάσεις σχετικές με το βιβλίο δρομολογίων φορτηγών και τουριστικών λεωφορείων ως εξής:

·         Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων

·         Μη εφοδιασμός και φύλαξη Βιβλίου Δρομολογίων οδηγών τουριστικών λεωφορείων

·         Μη υποβολή βιβλιαρίου εργασίας οδηγών τουριστικών λεωφορείων ή βοηθών στο Π/Σ ΕΡΓΑΝΗ, Έντυπο Ε4- Συμπληρωματικός Ωραρίου

·         Μη επίδειξη του βιβλίου δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών λεωφορείων

Σημειώνουμε ότι όλοι οι εργοδότες και εργαζόμενοι, ανεξάρτητα από τον τομέα που δραστηριοποιούνται, καλό θα είναι να ενημερωθούν για το σύνολο των κατηγοριών των παραβάσεων που αφορούν στις εργασιακές σχέσεις εργοδότη και υπαλλήλων, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στο παραπάνω ΦΕΚ.

Από πλευράς νομοθεσίας να υπενθυμίσουμε ότι στο βιβλίο δρομολογίων περιλαμβάνονται τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία διεύθυνση), ο αριθμός κυκλοφορίας του φορτηγού, η ημερομηνία και τα στοιχεία του οδηγού (ονοματεπώνυμο και αριθμός διπλώματος), ενώ καταγράφονται αναλυτικά:

- Οι ώρες έναρξης και λήξης της εργασίας

- Η αφετηρία ή ο σταθμός διανυκτέρευσης

- Η ώρα εκκίνησης

- Ο τόπος προορισμού

- Το είδος του φορτίου

- Η ώρα άφιξης

- Η χρονική διάρκεια τυχόν βλάβης

- Ο χρόνος αναμονής

- Η συνολική ημερησία απασχόληση του προσωπικού

Με τη λήξη της εργασίας ο οδηγός παραλαμβάνει το ένα από τα δύο φύλλα του ημερήσιου βιβλίου δρομολογίων και το άλλο παραμένει στο στέλεχος και φυλάσσεται στην επιχείρηση επί διετία (από την τελευταία εγγραφή).

Τέλος, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου δρομολογίων δεν εφαρμόζεται όταν τα φορτηγά αυτοκίνητα οδηγούνται:

1.       από τους ιδιοκτήτες ή συνιδιοκτήτες τους, καθώς και από μέλη της οικογένειάς τους,

2.       από τους εργαζόμενους με σχέση ή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που δεν έχουν προσληφθεί ούτε απασχολούνται στον εργοδότη με την ειδικότητα του οδηγού, αλλά με ειδικότητα άλλη, η άσκηση του έργου της οποίας υποβοηθείται από την οδήγηση φορτηγού αυτοκινήτου (αρθ.21, Ν. 3144/2003).