Αποκλεισμός προμηθευτών από τον διαγωνισμό των αστικών λεωφορείων

Παρ, 10/02/2023 - 10:47
volvo interior bus

Τον αποκλεισμό των εταιρειών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό για την προμήθεια των αστικών λεωφορείων Αθήνας και Θεσσαλονίκης, αλλά δεν ανανέωσαν την ισχύ της προσφοράς τους, αποφάσισε η επιτροπή του διαγωνισμού.

Ειδικότερα, και με δεδομένο ότι μετά την 17η.1.2023 (λήξη αρχικού χρόνου ισχύος των Προσφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 2.4.5 του ΤτΔ) έπαψαν να ισχύουν οι προσφορές όσων διαγωνιζομένων δεν παρέτειναν ρητώς την ισχύ της προσφοράς τους κατόπιν του υπ’ αριθ. 411345/23-12-2022 αιτήματος της Αναθέτουσας Αρχής, η ΕΔ έκρινε ομόφωνα, ότι θα πρέπει να αποκλειστούν οι προσφορές των εξής εταιρειών, στα ΤΜΗΜΑΤΑ 2, 4 και 5 του Διαγωνισμού (δοθέντος ότι στο Τμήμα 3 η μοναδική συμμετέχουσα ανανέωσε τον χρόνο ισχύος της Προσφοράς της): 

  • ΤΜΗΜΑ 2: Εταιρεία IVECO FRANCE SAS 
    ΤΜΗΜΑ 4: Εταιρεία IVECO FRANCE SAS 
    Εταιρεία IRIZAR E-MOBILITY, S.L. 
    Ένωση εταιρειών VAN HOOL ERGOTRAK ASSOCIATION 
    ΤΜΗΜΑ 5: Εταιρεία IRIZAR E-MOBILITY, S.L. 

Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Διενέργειας εισηγήθηκε ομόφωνα: 
(α) τον αποκλεισμό από τη συνέχιση του Διαγωνισμού, ως προς το ΤΜΗΜΑ 2, της εταιρείας «IVECO FRANCE SAS», η οποία δεν παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς της ως προς το Τμήμα αυτό. 
(β) τον αποκλεισμό από τη συνέχιση του Διαγωνισμού, ως προς το ΤΜΗΜΑ 4, της εταιρείας «IVECO FRANCE SAS», η οποία δεν παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς της ως προς το Τμήμα αυτό. 
(γ) τον αποκλεισμό από τη συνέχιση του Διαγωνισμού, ως προς το ΤΜΗΜΑ 4, της εταιρείας «IRIZAR E-MOBILITY, S.L.», η οποία δεν παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς της ως προς το Τμήμα αυτό. 
(δ) τον αποκλεισμό από τη συνέχιση του Διαγωνισμού, ως προς το ΤΜΗΜΑ 4, της ένωσης εταιρειών «VAN HOOL ERGOTRAK ASSOCIATION», η οποία δεν παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς της ως προς το Τμήμα αυτό. 
(ε) τον αποκλεισμό από τη συνέχιση του Διαγωνισμού, ως προς το ΤΜΗΜΑ 5, της εταιρείας «IRIZAR E-MOBILITY, S.L.», η οποία δεν παρέτεινε την ισχύ της προσφοράς της ως προς το Τμήμα αυτό.

Μετά τα παραπάνω αποφασίστηκε η συνέχιση της διαδικασίας ανάθεσης, στα Τμήματα 2, 3, 4 και 5 του Διαγωνισμού, με όσους οικονομικούς φορείς παρέτειναν τις προσφορές τους στα σχετικά Τμήματα του Διαγωνισμού και ήδη δεν έχουν αποκλειστεί για άλλους λόγους.

Υπενθυμίζουμε ότι το τμήμα 1 κηρύχθηκε άγονο. Αφορούσε στην προμήθεια υβριδικών λεωφορείων αλλά δεν υπήρξε καμία προσφορά. 

Το τμήμα 2 αφορά στην προμήθεια 200 12μετρων αστικών φυσικού αερίου (CNG). Το τμήμα 3 αφορά σε 100 αρθρωτά 18μετρα φυσικού αερίου. 

Το τμήμα 4 αφορά σε 100 12μετρα ηλεκτρικά με εμβέλεια 135χλμ. 

Το τμήμα 5 αφορά σε προμήθεια 250 ηλεκτρικών 12μ. με εμβέλεια 180 χιλιομέτρων.