Οδηγίες για τη διαδικασία χορήγησης στοιχείων κυκλοφορίας λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής, και ενόψει επικείμενης τροποποίησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου, το υπ. Μεταφορών επισημαίνει ότι πρέπει να προσκομίζονται στις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών ή στα ΚΕΠ τα πρωτότυπα στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας) που εξακολουθούν να βρίσκονται στην κατοχή του αιτούντος, να ακυρώνονται από την αρμόδια Υπηρεσία και να φυλάσσονται ανά πάσα στιγμή στο σχετικό φάκελο του οχήματος. Συνακόλουθα, αυτό καθίσταται στην πραγματικότητα ανέφικτο μόνο στις περιπτώσεις κλοπής.

Τα πληροφοριακά στοιχεία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αντικατάσταση πινακίδων αριθμού κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων, ρυμουλκούμενων οχημάτων και μοτοσικλετών λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς ή καταστροφής είναι τα παρακάτω:

1. Αίτηση της/του/των ιδιοκτήτριας/-τη/-τών του οχήματος.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (Α’ 75) της/του/των ιδιοκτήτριας/-τη/-τών με την οποία θα δηλώνεται η κλοπή ή απώλεια της μίας ή και των δύο πινακίδων κυκλοφορίας.

3. Βεβαίωση αρμόδιας αστυνομικής αρχής περί δήλωσης της/του/των ιδιοκτήτριας/-τη/-τών κλοπής ή απώλειας της μίας ή και των δύο πινακίδων κυκλοφορίας του οχήματος.

4. Την πινακίδα κυκλοφορίας που δεν έχει κλαπεί ή απολεσθεί. Τις πινακίδες κυκλοφορίας που δεν έχουν καταστραφεί ή φθαρεί.

5. Απλό φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας του οχήματος.

6. Βιβλιάριο μεταβολής κατοχής και κυριότητας του οχήματος (Αφορά μόνο τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης αυτοκίνητα).

7. Αποδεικτικό είσπραξης για την καταβολή των προβλεπόμενων τελών, το οποίο πληρώνεται μέσω της πλατφόρμας του eΠαραβόλου: https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm →Φορέας Δημοσίου: Υπ. Υποδ. Μεταφ./Επιβατικές Οδικές Μεταφορές→ Κατηγορία Παραβόλου: Ανταλλακτικές πινακίδες κυκλοφορίας αυτοκ. οχημ. →Τύπος Παραβόλου: Λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς, καταστρ. για 1η φορά ή →Τύπος Παραβόλου: Λόγω κλοπής, απώλειας, φθοράς, καταστρ. για 2η +επιπλέον φορά.