Εξάμηνη παράταση για την επιδότηση των ηλεκτρικών

Τετ, 11/01/2023 - 10:03

Η καταβολή της δημόσιας δαπάνης στους ωφελούμενους/ τελικούς αποδέκτες της Δράσης «ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ» παρατείνεται μέχρι την 30η Ιουνίου 2023.

Ο λόγος της παράτασης είναι ότι απαιτείται περισσότερος χρόνος εξαιτίας των πολλών εκκρεμών ελέγχων επί των υποβληθεισών αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το ύψος των ενισχύσεων (οικολογικό bonus για την αγορά νέου οχήματος, επιδότησης αγοράς «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης και επιδότησης μέσω της απόσυρσης) ανά κατηγορία ωφελούμενου/τελικού αποδέκτη και ανά όχημα, καθορίζεται, ως εξής:

Φυσικά πρόσωπα:

Ι) Για ηλεκτρικά οχήματα με Λιανική Τιμή Προ Φόρων (Λ.Τ.Π.Φ.) έως 50.000€ το οικολογικό bonus ανέρχεται:

Α. σε ποσοστό 20% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για οχήματα αξίας έως 30.000€, με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€).

Β. σε ποσοστό 15% επί της Λ.Τ.Π.Φ. για οχήματα αξίας από 30.001€ έως 50.000€, με μέγιστο ποσό τις έξι χιλιάδες ευρώ (6.000€).

ΙΙ) Για ηλεκτρικά δίκυκλα ή τρίκυκλα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 20% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

ΙΙΙ) Για ηλεκτρικά ποδήλατα το οικολογικό bonus ανέρχεται σε ποσοστό 40% επί της αξίας αγοράς προ Φ.Π.Α., με μέγιστο ποσό τα οκτακόσια ευρώ (800€).

Η απόσυρση οχήματος ή δικύκλου/τρικύκλου (εξαιρουμένων των ποδηλάτων) επιβραβεύεται με ποσό ίσο με χίλια ευρώ (1.000€) και τετρακόσια ευρώ (400€), αντίστοιχα και είναι προαιρετική.

Η αγορά «έξυπνου» οικιακού σημείου επαναφόρτισης Η/Ο επιδοτείται με ποσό συνολικού ύψους πεντακοσίων ευρώ (500€) και είναι προαιρετική. Σε περίπτωση που η τιμή αγοράς του «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης Η/Ο είναι μικρότερη των 500,00€ προ ΦΠΑ, το ποσό της επιδότησης ισούται με το ποσό της τιμής αγοράς προ ΦΠΑ.