Αποζημίωση ΟΑΣΑ για μετακινήσεις χωρίς ή με μειωμένο εισιτήριο

Τετ, 11/05/2022 - 12:39

Προσδιορίστηκε από τη Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών η αποζημίωση για την παροχή δικαιωμάτων μετακίνησης στα αστικά συγκοινωνιακά μέσα περιοχής αρμοδιότητας «ΟΜΙΛΟΥ Ο.Α.Σ.Α.» (ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. και ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Μ.Α.Ε.), η οποία αφορά σε δικαιούχους πλήρους ή μερικής απαλλαγής από την καταβολή κομίστρου στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Το συνολικό ποσό αυτής της αποζημίωσης ανέρχεται, για το έτος 2022, σύμφωνα με το πρακτικό Διαβούλευσης κατά την 15.3.2022, σε ογδόντα τρία εκατομμύρια εξακόσιες είκοσι οκτώ χιλιάδες τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά (83.628.318,58 €), πλέον του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) και αντίστοιχα για το Α’ εξάμηνο του ίδιου έτους, σύμφωνα με τις εκδοθείσες κοινές υπουργικές αποφάσεις που μνημονεύονται στο προοίμιο της παρούσας, σε τριάντα πέντε εκατομμύρια επτακόσιες εξήντα εννέα χιλιάδες επτακόσια τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα έξι λεπτά (35.769.736,86 €), πλέον του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ποσά που τυχόν έχουν ήδη καταβληθεί για τον ίδιο σκοπό στο έτος 2022, μειώνουν αντίστοιχα το συνολικό ποσό της ανωτέρω αποζημίωσης.