Τροχοί & TIR

Αυξάνουν τα ποσά των εγγυήσεων TIR

Αναπροσαρμόστηκαν τα ποσά των εγγυήσεων για τα δελτία TIR που χορηγεί η Ο.Φ.Α.Ε. Στο εξής, η Ομοσπονδία πρέπει να δέχεται ως μέγιστο ποσό που μπορεί να απαιτηθεί από τις Τελωνειακές Αρχές τα 100.00
Πέμπτη 29/04/2021 - 12:28
Κοινοποίηση στα Social Media

Αναπροσαρμόστηκαν τα ποσά των εγγυήσεων για τα δελτία TIR που χορηγεί η Ο.Φ.Α.Ε.

Στο εξής, η Ομοσπονδία πρέπει να δέχεται ως μέγιστο ποσό που μπορεί να απαιτηθεί από τις Τελωνειακές Αρχές τα 100.000 ευρώ για κάθε δελτίο TIR (ήταν 60.000 ευρώ).

Επίσης, η τραπεζική εγγύηση υπέρ του ελληνικού δημοσίου για την εξασφάλιση των απαιτήσεων του δημοσίου από παραβάσεις μειώνεται στο ποσό των 240.000 ευρώ (ήταν 600.000 ευρώ).

Ακόμα, η Ο.Φ.Α.Ε. αντί της σύνταξης μεμονωμένων εγγυητικών συμβολαίων δύναται να μεριμνά για τη σύναψη ενιαίου συμβολαίου με αναγνωρισμένη Ασφαλιστική Εταιρεία, για λογαριασμό των υπόχρεων, διασφαλίζοντας ευνοϊκότερους γι’ αυτούς όρους., κάτι που ισχύει από το 2008.

Αυτό που αλλάζει είναι ότι η ασφαλιστική εταιρεία αναλαμβάνει την πληρωμή των δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων και τυχόν υπερημεριών σε περίπτωση παρατυπιών μέχρι του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ (ήταν 60.000) διατηρουμένης στο ακέραιο της ευθύνης του κατόχου του δελτίου TIR, έναντι των τελωνειακών αρχών, για τυχόν επιπλέον διαφορά. Σε περίπτωση σύναψης ενιαίου συμβολαίου κατατίθεται αντίγραφο αυτού στην αρμόδια Διεύθυνση Τελωνειακών Διαδικασιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

PreviousNext