Καθορίστηκε η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για τη γνωστοποίηση λειτουργίας σχολών οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, υποκαταστημάτων αυτών και Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.), καθώς και οι βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι Σχολές. Μεταξύ αυτών και οι παρακάτω:

  • Η δραστηριότητα της σχολής οδηγών παρέχει το δικαίωμα παροχής πρακτικής εκπαίδευσης και εξέτασης μόνο για τις αντίστοιχες κατηγορίες ανάλογα με τα εκπαιδευτικά οχήματα τα οποία η σχολή οδηγών έχει δηλώσει στη γνωστοποίηση.

  • Μίσθωση εκπαιδευτικού οχήματος μεταξύ σχολών οδηγών δεν επιτρέπεται. Η σχολή οδηγών μπορεί για τις ανάγκες λειτουργίας της να έχει στην κατοχή της εκπαιδευτικά οχήματα με χρηματοδοτική ή με οποιαδήποτε άλλη μορφή μίσθωσης (όπως λειτουργική). Στην περίπτωση αυτή στην άδεια κυκλοφορίας του εκπαιδευτικού οχήματος αναγράφεται ως κάτοχος η εκμισθώτρια εταιρεία και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος συνοδεύεται υποχρεωτικά από το συμφωνητικό μίσθωσης.

  • Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει να ικανοποιεί τη σχέση 2,0μ2 /άτομο, από την οποία προκύπτει και ο μέγιστος αριθμός των εκπαιδευομένων, στρογγυλοποιημένος στην μικρότερη ακέραιη μονάδα.

  • Η αίθουσα διδασκαλίας πρέπει, επίσης, να είναι ενιαία, να έχει καλό φωτισμό, επαρκή αερισμό, καλή θέρμανση και επαρκή ηχομόνωση.

  • Σχολή οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο., σχολή επαγγελματικής κατάρτισης για τη χορήγηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.), Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων (Σ.Ε.Κ.Ο.Ο.Μ.Ε.Ε.) και Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων (Σ.Ε.ΚΑ.Μ.) δύνανται να συστεγάζονται στον ίδιο χώρο, εφόσον ανήκουν στο ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.