Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός 2.000.000 ευρώ για μεταφορά/ διανομή εμβολίων

Το υπ. Υγείας προκήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορονοϊού covid-19 και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντ
Παρασκευή 25/08/2023 - 09:45
Κοινοποίηση στα Social Media

Το υπ. Υγείας προκήρυξε διαγωνισμό με αντικείμενο τη σύναψη συμφωνίας πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών διάθεσης των εμβολίων κατά του κορονοϊού covid-19 και των αναλωσίμων τους στα εμβολιαστικά κέντρα της επικράτειας, συνολικής εκτιμώμενης αξίας 2.030.270,52 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν "ειδικό" ετήσιο κύκλο εργασιών δραστηριοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας Επικίνδυνων Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων (ΕΑΥΜ).

Η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης προσφορών στη διαδικτυακή πύλη www.eprocurement.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ είναι η Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 2023, ώρα 17:00.

Πληροφορίες: Εθνική Κεντρική Αρχή Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.), Αβέρωφ 12Α, Αθήνα, Τηλ.: 213 2037559, email: tsetsoun@ekapy.gov.gr

PreviousNext