Τροχοί & TIR

Σε ετοιμότητα τα εξεταστικά κέντρα υποψήφιων οδηγών

Σε ετοιμότητα έχουν θέσει οι Περιφέρειες της χώρας τα εξεταστικά κέντρα υποψήφιων οδηγών, καθώς από την 1η Σεπτέμβρη θα πρέπει οι εξετάσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο 4850
Παρασκευή 25/08/2023 - 10:26
Κοινοποίηση στα Social Media

Σε ετοιμότητα έχουν θέσει οι Περιφέρειες της χώρας τα εξεταστικά κέντρα υποψήφιων οδηγών, καθώς από την 1η Σεπτέμβρη θα πρέπει οι εξετάσεις να διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον νόμο 4850/21, δηλαδή με τον εξοπλισμό σε ηλεκτρονικά μέσα, κάμερες κ.λπ.

Ήδη από χθες η υφυπουργός Χριστίνα Αλεξοπούλου καλεί τις Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών να είναι έτοιμες να ανταποκριθούν στις διατάξεις του παραπάνω νόμου με τη λήξη της προθεσμίας της 31ης Αυγούστου 2023.

Ο εξοπλισμός των αιθουσών και έλεγχος υποψηφίων

Υπενθυμίζουμε ότι τα εξεταστικά κέντρα πρέπει να φέρουν τον παραπάνω εξοπλισμό:

α) με φορητή συσκευή με την οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε μορφή ασύρματης επικοινωνίας, η οποία χρησιμοποιείται από τους επιτηρητές κατά την είσοδο των υποψηφίων στην αίθουσα των εξετάσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια της εξέτασης,

β) με φορητή κάμερα με αποσπώμενη κάρτα μνήμης, με την οποία πραγματοποιείται στιγμιαία λήψη φωτογραφίας κάθε υποψηφίου κατά την είσοδό του στο εξεταστικό κέντρο, πριν από την έναρξη της διαδικασίας θεωρητικής εξέτασης και

γ) με οθόνη, η οποία αναπαράγει οπτικοακουστικό υλικό για την ενημέρωση των υποψηφίων σχετικά με τη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης, τις απαγορεύσεις και τις κυρώσεις που καθορίζονται με την απόφαση της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 30 πριν από την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης.

Έλεγχος ταυτοπροσωπίας

Πριν από την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών και οδηγών διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας σε δύο στάδια:

α) Σε πρώτο στάδιο από τους επιτηρητές της θεωρητικής εξέτασης βάσει των προσωπικών στοιχείων του υποψηφίου, όπως εμφανίζονται στην οθόνη των υπολογιστών που βρίσκονται στο εξεταστικό κέντρο, στο Δ.Ε.Ε. Ο υποψήφιος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή αναγραφή των προσωπικών του στοιχείων στα έγγραφα. Αν, κατά τον έλεγχο ταυτοπροσωπίας, διαπιστωθούν διαφορές στα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων, όπως αναγραμματισμός ονόματος, ο υποψήφιος αποβάλλεται από τη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης με μέριμνα του υπευθύνου της αίθουσας. Ο υποψήφιος που αποβάλλεται από τη διαδικασία έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση διόρθωσης των προσωπικών του στοιχείων στον φορέα εξετάσεων, ο οποίος, μετά από τη διόρθωση, επαναπρογραμματίζει τη συμμετοχή του υποψηφίου στη θεωρητική εξέταση.

β) Σε δεύτερο στάδιο, με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Για την εισαγωγή τους στο εξεταστικό σύστημα, οι υποψήφιοι κάνουν χρήση ψηφιακών διαπιστευτηρίων. Η αυθεντικοποίηση των υποψηφίων γίνεται κατόπιν επιλογής ενός από τους τρόπους που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Αν, κατά τη διενέργεια των ελέγχων ταυτοπροσωπίας ή κατόπιν άσκησης ελέγχου από τους επόπτες του Μητρώου Εποπτών, διαπιστωθεί απόπειρα τέλεσης ή τέλεση πλαστογραφίας ή παραπλάνησης των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης ή των εποπτών ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου, ή αν ο υποψήφιος καταλαμβάνεται να υποβοηθείται με οποιοδήποτε τρόπο, ή να παραβαίνει τις υποχρεώσεις που καθορίζονται με την απόφαση της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 30, ο υποψήφιος αποβάλλεται από τη διαδικασία θεωρητικής εξέτασης.

PreviousNext