Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός 280.000 + 140.000 για μεταφορές υλικών του υπ. Εργασίας

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο β
Πέμπτη 12/01/2023 - 16:32
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου

Το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικών Υποθέσεων προκήρυξε ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής για την επιλογή ανάδοχου του έργου που θα αναλάβει για ένα (1) έτος με δικαίωμα παράτασης έως έξι (6) μήνες τη μεταφορά υλικών μεταξύ των υπηρεσιών της ΔΥΠΑ και τη μεταφορά υλικών από τις κεντρικές αποθήκες της ΔΥΠΑ προς τις υπηρεσίες του και αντίστροφα. 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι 280.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για το ένα (1) έτος και η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την παράταση είναι 140.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ., μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται.

Πληροφορίες: Δ. Φωτεινού, Τηλ.: 210 9989797, e-mail: dc3@dypa.gov.gr

PreviousNext