Δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό προκήρυξε το νοσοκομείο Πατρών ΠΓΝΠ «Παναγία η Βοήθεια» ύψους 150.724,56 ευρώ (με το Φ.Π.Α.). Πρόκειται για μεταφορές, «εκτός από μεταφορές αποβλήτων», όπως αναφέρεται στην προκήρυξη. Αφορά είδη βιολογικών υλικών όπως αίμα, πλάσμα, αιμοπετάλια κ.λπ.

Μόνο κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η οικονομική προσφορά, βάσει τιμής και η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στο ένα έτος.

Απαιτήσεις

Ωστόσο, ο υποψήφιος πρέπει να γνωρίζει με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Ο.Υ. "Blood Cold Chain", ADR 1999 με τις ανά διετία αναθεωρήσεις του και να τηρεί με απόλυτη συνέπεια και αξιοπιστία τις απαιτούμενες συνθήκες μεταφοράς. Θα πρέπει, επίσης:

- Τα οχήματα να υπόκεινται στον Ν.3534/07. Να είναι δηλαδή αποκλειστικά για μεταφορές βιολογικών υλικών.

- Να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία στη μεταφορά βιολογικού υλικού, εξειδικευμένο προσωπικό, πιστοποιημένο εξοπλισμό (κατατεθεί το πελατολόγιο με αναφορά στο είδος και τη διάρκεια του έργου).

- Η διάρκεια της μεταφοράς να υπόκειται σε συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς, που υπαγορεύονται από τη φύση της μεταφερόμενης ουσίας και τον λόγο της μεταφοράς (π.χ. επείγουσα μετάγγιση).

- Να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας του προσωπικού, του οχήματος και του εξοπλισμού.

- Η μεταφορά να συνοδεύεται από συγκεκριμένα έγγραφα μεταφοράς

- Να πραγματοποιεί τη μεταφορά με βάση τις ειδικές απαιτήσεις/προδιαγραφές κάθε κατηγορίας βιολογικού υλικού

- Να ασφαλίζει τα είδη που μεταφέρει για οποιαδήποτε φθορά ή αλλοίωση και να φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για κάθε ζημιά που τυχόν υποστεί το βιολογικό υλικό κατά τη μεταφορά του. Το κόστος της αποζημίωσης να προκύπτει μετά από υπολογισμό του ελάχιστου κόστους του ασκού, το οποίο κυμαίνεται ανάλογα με την επεξεργασία του κατεστραμμένου αίματος ή παραγώγου.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει τον σταθμό Αιμοδοσίας σε 24ωρη βάση, Σαββατοκύριακα και αργίες, για μεταφορά ασκών αίματος και παραγώγων και άμεση κάλυψη από και προς το Νοσοκομείο και ακόμα ο ανάδοχος υποχρεούται να καλύπτει τη δυνατότητα ταυτόχρονης μεταφοράς ασκών αίματος, παραγώγων και βιολογικών δειγμάτων σε 4 διαφορετικές θερμοκρασίες. Οι συμμετέχοντες στον παραπάνω διαγωνισμό πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον δύο οχήματα και να γνωρίζουν ότι:

Εντός του οχήματος απαγορεύεται:

• Η μικτή φόρτωση με άλλα είδη

• Η είσοδος και παραμονή στο όχημα άλλων ατόμων πλην του οδηγού

• Το παρκάρισμα σε αφύλακτα σημεία

• Η χρήση συσκευών με φλόγα

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον παραπάνω διαγωνισμό του νοσοκομείου, πρέπει να υποβάλουν την προσφορά τους μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2022 και να καταβάλουν εγγύηση 2%.

Τηλέφωνο για πληροφορίες: 26136 03884 και e-mail: dmozou@pgnp.gr