Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός για τη μεταφορά μαθητών στην Εύβοια

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της Εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών, μεταφοράς μαθητών δημό
Τετάρτη 03/05/2023 - 13:06
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας προκηρύσσει ηλεκτρονικό διαγωνισμό μέσω της Εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ), για την ανάθεση υπηρεσιών, μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, για τρία σχολικά έτη: 2023-2024, 2024-2025 & 2025-2026.

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα δρομολογίων ή ανά τμήμα της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών, συνολικού προϋπολογισμού 18.542.500,00€ συμπεριλαμβανομένων του ΦΠΑ και των δικαιωμάτων προαίρεσης έως του ποσού του 25% του προϋπολογισμού των δρομολογίων του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη - π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, την αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου καθώς και την δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος με καταληκτική ημερομηνία υποβολής παραλαβής των αρχικών (που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα) αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ), ορίζεται η 31η Μάϊου 2023 και ώρα 23:59:59 μ.μ.

Οι υποβαλλόμενες αιτήσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων ισχύουν από την αποδοχή τους και έως την καταληκτική ημερομηνία ισχύος του ∆ΣΑ, ήτοι ως 31-08-2026.

Η πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2023, 2024, 2025 & 2026 αποτυπώνεται ως εξής: 

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023: 2.500.000,00€ με ΦΠΑ 24%

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024: 6.238.750,00€ με ΦΠΑ 24%

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025: 6.238.750,00€ με ΦΠΑ 24%

• ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2026: 3.565.000,00€ με ΦΠΑ 24%

Πληροφορίες: Α. Παύλοβιτς. Τηλ.: 22213-53706, e-mail: pavlovits.a@pste.gov.gr

PreviousNext