Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών από την Περ. Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρει
Τρίτη 14/11/2023 - 17:40
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό αρχείου
φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Αττικής καλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Π.Ε Νήσων.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 253189, έως την 23 Νοεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 23:59:59.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 137.330,00€ πλέον Φ.Π.Α και 170.289,20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Πληροφορίες για τους όρους της Πρόσκλησης: κα. Μαρία Βαζακοπούλου, Τηλ.: 213 1601641, E-mail: tpromithion.n@patt.gov.gr

PreviousNext