Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών στη Φθιώτιδα ύψους 626.776,80 ευρώ

Η Π.Ε. Φθιώτιδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως καταθέ
Τετάρτη 04/10/2023 - 16:51
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Π.Ε. Φθιώτιδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την ανάθεση των δρομολογίων Μεταφοράς Μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 238185 έως τις 16/10/23 και ώρα 23:59.

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, όπως αυτή αντιστοιχεί στο υψηλότερο ποσοστό % έκπτωσης επί του τμήματος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: Η σύμβαση υλοποιείται από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια έως 31.08.2026 κατά τις ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα των σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης Α’θμιας και Β’θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας.

PreviousNext