Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών στη Ζάκυνθο ύψους 1.350.662,69 ευρώ

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητ
Τρίτη 03/10/2023 - 14:00
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου για το σχολικό έτος 2023-2024 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως 30-6-2024 ή την ανάδειξη αναδόχων μέσω του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.: 217145 (διακήρυξη 75681/14112/8-9-2023 - ΑΔΑΜ 23ΡΚΟε013376505). 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο τριακόσιες πενήντα χιλιάδες εξακόσια εξήντα δύο ευρώ και εξήντα εννέα λεπτά (1.350.662,69) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13°/ο και του δικαιώματος προαίρεσης έως και το 20°/ο τον προϋπολογισμού κάθε τμήματος της πρόσκλησης για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων. 

Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών είναι μέχρι και 16-10-2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 23:59:00, η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών είναι η 17-10-2023 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ..

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 30.06.2024 χωρίς δυνατότητα παράτασης. 

Πληροφορίες: κ. Δημ. Βερτζάγιας, Τηλ.: 26953 60343 Email: vertzagias@pin.gov.gr
 

PreviousNext