Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών στην Π.Ε Ανατ. Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Ανατ. Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθε
Δευτέρα 21/11/2022 - 15:55
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Αττικής – Π.Ε. Ανατ. Αττικής προσκαλεί τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των δρομολογίων της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού ύψους 3.357.190,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ (4.162.915,60 € ΣΥΜΠ. ΦΠΑ).

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού Διαγωνισμού 176945, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως την Παρασκευή 02-12-2022 και ώρα 23:59:59.

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής των οικονομικών προσφορών ορίζεται η 22η-11-2022.

Πληροφορίες: κα. Ειρήνη Φρέρη, E-mail: promanat@patt.gov.gr

PreviousNext