Τροχοί & TIR

Διαγωνισμός μεταφοράς μαθητών ύψους 13.098.801,60 ευρώ

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Φθιώτιδας,
Δευτέρα 10/07/2023 - 15:10
Κοινοποίηση στα Social Media

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Π.Ε. Φθιώτιδας, όπως καταθέσουν τεχνική και οικονομική προσφορά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ για την ανάθεση των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για τα σχολικά έτη 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026.

Αντικείμενο της πρόσκλησης είναι η μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων (λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό), για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φθιώτιδας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα.

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης: Η σύμβαση υλοποιείται από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει διάρκεια έως 31.08.2026 κατά τις ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα των σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης Α’ θμιας και Β’ θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του συγκεκριμένου ΔΣΑ ανέρχεται στο ποσό των 13.098.801,60€ ανευ ΦΠΑ συμπεριλαμβανομένων και δικαιωμάτων προαίρεσης 50%, λόγω τροποποίησης δρομολογίων ή παράταση των συμβάσεων, αξίας 4.366.267,20€ ανευ ΦΠΑ.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού 197890 έως την 20/07/2023 και ώρα 23:59.

PreviousNext