Τροχοί & TIR

Διαγωνιστική διαδικασία μεταφοράς μαθητών για 4 χρόνια

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών που θα προκύψουν για τα επόμενα τέσσερα έτη, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ
Τρίτη 20/09/2022 - 10:32
Κοινοποίηση στα Social Media
Φωτό αρχείου
Φωτό αρχείου

Η Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Ιωαννίνων, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες μεταφοράς μαθητών που θα προκύψουν για τα επόμενα τέσσερα έτη, έχει προχωρήσει στην υλοποίηση Δυναμικού Συστήματος Αγορών (Δ.Σ.Α.).

Το Δυναμικό Σύστημα Αγορών (Δ.Σ.Α.) αποτελεί ευέλικτη διαγωνιστική διαδικασία που διεξάγεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά. Είναι ανοικτό καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του σε κάθε οικονομικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής.

Το Δ.Σ.Α. αναπτύσσεται σε δύο στάδια.

1ο Στάδιο:

Κατά το πρώτο στάδιο οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς καταθέτουν:

1) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), καθώς και

2) τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ.

Το ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986, επέχει θέση αίτησης συμμετοχής για την εγγραφή στο Δ.Σ.Α..

Τα ανωτέρω έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν ψηφιακά υπογεγραμμένα από τους συμμετέχοντες.

Κατά το στάδιο αυτό δεν απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής.

Το πρώτο στάδιο ολοκληρώνεται μέσα σε διάστημα 30 ημερών. Για την συγκεκριμένη διακήρυξη του ΔΣΑ που απεστάλη στην Ε.Ε. στις 5/9/2022 η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ανωτέρω αιτήσεων συμμετοχής είναι η 6/10/2022. Μέχρι αυτή την ημερομηνία μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις όσοι ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή στην πρώτη πρόσκληση που θα δημοσιευθεί μετά την 1/11/2022 και θα περιέχει το σύνολο των δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών στα σχολεία χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων.

Οι αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό εξετάζονται από την Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού (ΕΔΔ), μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την κατάθεσή τους και μετά την έγκριση του πρακτικού της ΕΔΔ από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα. Όσοι έχουν γίνει δεκτοί κατά το πρώτο στάδιο έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν Οικονομική Προσφορά κατά το δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού.

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη της πρώτης συγκεκριμένης σύμβασης στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ δεν μπορεί να αποσταλεί πριν την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου.

2ο Στάδιο:

Μετά την ολοκλήρωση του πρώτου σταδίου θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του διαγωνισμού η πρώτη πρόσκληση προς τους συμμετέχοντες που υπέβαλαν αίτηση μέχρι την 6/10/2022 και έγιναν δεκτοί στο Δ.Σ.Α., για την υποβολή οικονομικών προσφορών. Στην πρόσκληση αυτή θα περιλαμβάνονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που πρέπει να κατατεθούν, οι πίνακες των δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με όλα τα προβλεπόμενα στοιχεία κόστους και εκτέλεσης των δρομολογίων και θα ορίζεται η προθεσμία υποβολής των οικονομικών προσφορών.

✓ Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται τουλάχιστον σε 10 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της πρόσκλησης υποβολής προσφορών. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι συμμετέχοντες δεν θα μπορούν να υποβάλουν τις προσφορές τους για τα δρομολόγια της πρώτης πρόσκλησης του διαγωνισμού. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, ακολουθεί η αξιολόγηση των Οικονομικών προσφορών από την ΕΔΔ και η έγκριση του πρακτικού από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου.

✓ Ακολουθεί πρόσκληση στους μειοδότες να καταθέσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με τη διακήρυξη. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό της ΕΔΔ, το οποίο εγκρίνεται από την Οικονομική Επιτροπή. Οι Συμμετέχοντες ενημερώνονται για όλα τα στάδια της διαγωνιστικής διαδικασίας, μέσω της κοινοποίησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της οικονομικής προσφοράς, των δικαιολογητικών κατακύρωσης και των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι οικονομικοί φορείς, εφόσον θεωρούν ότι θίγονται, διατηρούν το δικαίωμα προσφυγής στην ΕΑΔΗΣΥ. Η κατάθεση προσφυγής δεν κωλύει τη σύναψη των συμβάσεων.

Αναλυτικά η διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, σε κάθε στάδιο, περιγράφεται στην αναρτημένη διακήρυξη στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου https://www.php.gov.gr. Επίσης, έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 157093. Στα συνημμένα του διαγωνισμού, στα οποία παρέχεται ελεύθερη πρόσβαση σε κάθε ενδιαφερόμενο, περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα του διαγωνισμού και σαφείς οδηγίες, που έχουν εκδοθεί από την ΕΑΑΔΗΣΥ, όπου περιγράφεται ο τρόπος υποβολής προσφοράς από τους ενδιαφερόμενους φορείς.

PreviousNext