Τροχοί & TIR

Διεθνής μεταφορά 97.500 ευρώ

Αντικείµενο είναι η Οδική Μεταφορά υλικών από την 114 Πτέρυγα Μάχης στη Ναυτική Αεροπορική Βάση Landivisiau της Γαλλίας και επιστροφή στην 114ΠΜ.
Δευτέρα 29/04/2024 - 12:53
Κοινοποίηση στα Social Media
φωτό: RAFALE EG by HAF Spokeman
φωτό: RAFALE EG by HAF Spokeman

Διαγωνισμό για την Οδική Μεταφορά Υλικών από την 114ΠΜ στη Ναυτική Αεροπορική Βάση Landivisiau της Γαλλίας και επιστροφή στην 114ΠΜ προκήρυξε η 114 Πτέρυγα Μάχης (Τανάγρα).

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η Οδική Μεταφορά υλικών από την 114ΠΜ στη Ναυτική Αεροπορική Βάση Landivisiau της Γαλλίας και επιστροφή στην 114ΠΜ, συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 97.500,00€ (συµπεριλαµβανοµένων των προβλεπόμενων κρατήσεων ποσοστού 6,2476% απαλλασσόμενης του ΦΠΑ.

Η σύµβαση θα ανατεθεί µε το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, αποκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής.

Η έναρξη της προθεσµίας υποβολής των προσφορών είναι η 26η Απριλίου 2024, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 µ.µ. και η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 13η Μαΐου 2024, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 10:00 πµ.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµόσιων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) Προµήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗ∆ΗΣ (∆ιαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr).

Πληροφορίες: 114 Πτέρυγα Μάχης, Τηλ.: 22620 45074, e-mail: nikolaos.loupos@haf.gr

PreviousNext