Δύο διαγωνισμοί Μεταφορών με ΦΔΧ

Δευ, 06/06/2022 - 09:26

Την προκήρυξη δύο διαγωνισμών προϋπολογισμού 206.000 και 78.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. ανακοίνωσαν τα ΕΛΤΑ και αφορούν στις μεταφορές δεμάτων και αλληλογραφίας με χρήση φορτηγών ΔΧ.

1ος Διαγωνισμός: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάληψη και διεκπεραίωση της χερσαίας μεταφοράς των αποστολών - αντικειμένων του αναθέτοντος φορέα ή και άλλων συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών καθώς και αντικειμένων που διαχειρίζεται και διακινεί για λογαριασμό του ο ΕΛ.ΤΑ., από και προς υπηρεσιακές λειτουργίες του αναθέτοντος φορέα, συνεργατών του, μονάδες παραγωγής του ΕΛ.ΤΑ., εγκαταστάσεις πελατών του αναθέτοντος φορέα κ.τ.λ., στην ευρύτερη περιφέρεια της Ν. Ελλάδας και συγκεκριμένα τα δρομολόγια Ε03, Κ01-Κ02, στον νομό Αττικής (18.000 ευρώ) και στις περιοχές Πάτρας – Λαμίας και αντίστροφα, Κοζάνης – Λάρισας και αντίστροφα (188.000 ευρώ) σύνολο 206.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00. Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 21/06/2022 και ώρα 10:00, ημέρα Τρίτη.

2ος Διαγωνισμός: Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάληψη και διεκπεραίωση της χερσαίας μεταφοράς των αποστολών - αντικειμένων του αναθέτοντος φορέα ή και άλλων συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών καθώς και αντικειμένων που διαχειρίζεται και διακινεί για λογαριασμό του ο ΕΛ.ΤΑ., από και προς υπηρεσιακές λειτουργίες του αναθέτοντος φορέα, συνεργατών του, μονάδες παραγωγής του ΕΛ.ΤΑ., εγκαταστάσεις πελατών του αναθέτοντος φορέα κ.τ.λ., στην ευρύτερη περιφέρεια της Β. Ελλάδας και συγκεκριμένα το δρομολόγιο Κ04, περιοχής Κεντρικής Μακεδονίας προϋπολογισμού 78.000 χωρίς Φ.Π.Α.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/06/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr) την 20/06/2022 και ώρα 10:00, ημέρα Δευτέρα.

Και για τις δύο συμβάσεις η διάρκεια θα είναι 12 μηνών ή έως εξαντλήσεως της προϋπολογισθείσας δαπάνης, αρχόμενη από την επομένη της υπογραφής της και το κριτήριο κατακύρωσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.

Πληροφορίες: ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. Τηλ.: 210 6073044, 210 6073172,210 6073053, e-mail: info@elta-courier.gr. Αρμόδιος για πληροφορίες επί του σώματος της Διακήρυξης: Λειτουργικός Τομέας Προμηθειών & Επενδύσεων (210 6073044) και αρμόδιος για τις τεχνικές απαιτήσεις: Δ/νση Παραγωγικής Λειτουργίας & Υποδομών (210 6073073)