Εγκρίθηκε ο κανονισμός του αγγλόφωνου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics & Supply Chain Management)» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Αντικείμενο του προγράμματος «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics and Supply Chain Management)» είναι η παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε αποφοίτους/-ες Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο αντικείμενο της Διοίκησης Logistics και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Σκοπός του μεταπτυχιακού προγράμματος Π.Μ.Σ. στην «Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics and Supply Chain Management)» είναι:

- Η προαγωγή της γνώσης και της έρευνας στην περιοχή της Επιστήμης της Διοίκησης, των Επιχειρησιακών Λειτουργιών, των Logistics και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και των Παγκοσμιοποιημένων Δικτύων Προμηθειών και Παραγωγής με την εκπόνηση διπλωματικών εργασιών masters και διδακτορικών διατριβών καθώς και εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών projects με αναζήτηση χρηματοδότησης από εθνικούς, ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς φορείς.

- Η καταξίωση του Π.Μ.Σ. μεταξύ των καλύτερων μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Ευρώπης στο αντικείμενο των Logistics και της Διοίκησης της Εφοδιαστικής Αλυσίδας και η σύνδεσή του στο ευρωπαϊκό και παγκόσμιο δίκτυο των αντίστοιχων προγραμμάτων.

- Η δημιουργία εξειδικευμένων επιστημόνων, και

- Η προετοιμασία στελεχών για σταδιοδρομία ως Διευθυντές Logistics, Προγραμματιστές Υλικών/Διευθυντές Αποθεμάτων, Διευθυντές Αγορών, Διευθυντές Μεταφορών και Διανομής, Διευθυντές και στελέχη Διαχείρισης Αποθηκών, Διευθυντές Εφοδιαστικής Αλυσίδας σε όλες τις βιομηχανίες, εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Η φοίτηση στο Π.Μ.Σ. ολοκληρώνεται με την παρακολούθηση οργανωμένων μεταπτυχιακών μαθημάτων και την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας σύμφωνα με τα διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα και απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στην Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού (Logistics and Supply Chain Management).