Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση, που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της PEARL Ltd. από την OCEAN και τον Α. Παναγόπουλο, «δεδομένου ότι η εν λόγω συγκέντρωση, παρόλο που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3959/2011, όπως ισχύει, δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά».

Η λήψη της παραπάνω απόφασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού αφορά στη συγκέντρωση από την επιχείρηση με την επωνυμία «OCEAN RAIL LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ», η οποία ανήκει στον όμιλο COSCO, και τον Αντώνιο Παναγόπουλο σχετικά με την απόκτηση από μέρους τους κοινού ελέγχου επί της εταιρίας με την επωνυμία «PIRAEUS EUROPE ASIA RAIL LOGISTICS LIMITED».