Ειδικά προγράμματα κατάρτισης εξεταστών υποψηφίων οδηγών

Τετ, 13/04/2022 - 11:16

Για τη συμμετοχή ενδιαφερόμενου εξεταστή υποψήφιων οδηγών να παρακολουθήσει τα ειδικά προγράμματα του ΕΚΔΔΑ (Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης) προηγείται η αίτησή του, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και ακολουθεί η αξιολόγηση της αίτησης από επιτροπές αξιολόγησης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Ελάχιστα κριτήρια ένταξης αποτελούν το πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ημεδαπής ή αναγνωρισμένο αλλοδαπής) σε συνδυασμό με πέντε (5) έτη εργασιακής εμπειρίας ή τετρακόσιες (400) ώρες διδακτικής εμπειρίας πάνω σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο που επιλέγεται.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει σε μια, δύο ή τρεις φάσεις, καθώς κάθε νέο επιμορφωτικό πρόγραμμα περνά από τρεις (3) φάσεις πριν την υλοποίησή του. Κάθε φάση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

I. Τον σχεδιασμό του (συνοπτικά περιλαμβάνει τον αντικειμενικό σκοπό του προγράμματος, τις ομάδες στόχο που απευθύνεται, τα κριτήρια επιλογής εισηγητών και επιμορφούμενων, τις θεματικές ενότητες που απαρτίζουν το πρόγραμμα, τον τρόπο αξιολόγησης των επιμορφούμενων, τράπεζα θεμάτων αξιολόγησης των επιμορφούμενων και τον τρόπο αποτίμησης του προγράμματος).

II. Την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού (παραδοτέο είναι ένα ψηφιακό handbook διδακτέας ύλης το οποίο εμπεριέχει όλη την παρεχόμενη τεχνογνωσία σε διάφορες μορφές-κειμένου, οπτικοακουστικού υλικού κ.α.). Φάση μέγιστης σημασίας. Στην ιδανική περίπτωση, εάν οι κάτοχοι των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες και έχουν συμμετάσχει στις έρευνες ανίχνευσης τους είναι και μέλη με γνωστική συνάφεια στο αντικείμενο, συγκροτείται ομάδα εκπόνησης εκπαιδευτικού υλικού πολύ υψηλού επιπέδου.

III. Την ανάθεση διδακτικού έργου, δηλαδή την επιλογή των εισηγητών των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Τα προγράμματα οργανώνονται στο ΕΚΔΔΑ και η συμμετοχή των ενδιαφερομένων σε οποιαδήποτε από τις ως άνω φάσεις είναι αμοιβόμενη.

Για την υλοποίηση των παραπάνω, το υπ. Μεταφορών καλεί τους προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας να μεριμνήσουν για τα ακόλουθα:

- Να απευθύνουν προς τους εξεταστές κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβανομένων των εξεταστών αρμοδιότητας των προαναφερθεισών Υπηρεσιών οι οποίοι δεν εργάζονται σε αυτές), πρόσκληση δήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις προαναφερθείσες φάσεις των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

- Να γνωστοποιήσουν στους εξεταστές που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον ότι απαιτείται να υποβάλουν e-Αίτηση ένταξης στο Μητρώο Εκπαιδευτών/ριών του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

- Να αποστείλουν στη Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας (Δ30) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, μέσω του συστήματος «ΙΡΙΔΑ», το αργότερο έως και την 13η Μαΐου 2022, ημέρα Παρασκευή, τις λίστες, οι οποίες θα εμπεριέχουν τα ονοματεπώνυμα των ενδιαφερομένων εξεταστών ανά Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών με τα πατρώνυμά τους, που έχουν υποβάλει e-Αίτηση ένταξης μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Κ.Δ.Δ.Α.

Θα ακολουθήσει η αποστολή από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. της λίστας με τα στοιχεία των εξεταστών που θα δηλώσουν ενδιαφέρον, προκειμένου να γίνει η προβλεπόμενη αξιολόγησή τους για τη συμμετοχή κατά τα ανωτέρω στις φάσεις των επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Αρμόδια Διεύθυνση του υπ. Μεταφορών είναι η Διεύθυνση Οδικής Κυκλοφορίας και Ασφάλειας (Δ30), Τμήμα Αδειών Οδήγησης και Επιμόρφωσης Οδηγών, τηλ.: 210 6508484, email: c.mastoras@yme.gov.gr