Εγκρίθηκε δαπάνη για άμεση έκτακτη επιδότηση νομικών και φυσικών προσώπων στο πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.).

Σύμφωνα με την απόφαση του υπ. Τουρισμού εγκρίθηκε ποσό ύψους 3.197.200,00 € (τριών εκατομμυρίων εκατόν ενενήντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ) για άμεση επιδότηση των νομικών προσώπων στο πλαίσιο στήριξης επιχειρήσεων τουριστικών γραφείων και Τουριστικών Επιχειρήσεων Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν, κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του αρ. 30 του ν.2636/1998 (Α’ 198), όπως προέκυψε από την κατάρτιση της συγκεντρωτικής κατάστασης νομικών προσώπων.

Ταυτόχρονα, εγκρίθηκε και η επιδότηση των φυσικών προσώπων ύψους 2.364.000 ευρώ που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοιχτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του αρ. 30 του ν.2636/1998 (Α’ 198), όπως προέκυψε από την κατάρτιση της συγκεντρωτικής κατάστασης φυσικών προσώπων.

Οι δικαιούχοι της επιδότησης περιλαμβάνονται σε αναλυτική κατάσταση που εγκρίθηκε μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Σώρευσης Κρατικών Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας.